Varsel !!! – Mogleg nedetid i NVDB-Les i helga.

Vi har som mange nok har erfart hatt utfordringar utover et normale i NVDB den siste veka. I samband med feilretting kan det verte aktualt å bygge opp data i NVDB på nytt. Dersom det vert nødvendig vil vi gjere det i helga.

Under gjenoppbygging av data vil NVDB-Les vere heilt utilgjengeleg i ei periode. Dette vil påverke alle klientar som nyttar NVDB-data. Vegkart vil og framstå som tom.

Data i NVDB vil ikkje verte berørt, og ingen data skal gå tapt. Vi må berre bygge opp igjen tilgangen til dataene.

Les-API v2 vil vere oppe, det same gjeld vegkart-2019.atlas.vegvesen.no dersom nokon treng tilgang på data, men då med dei avgensingane som er i v2 med gamle fylker og kommuner, samt gamle vegreferansar.

Vi vil oppdatere med ny informasjon i løpet av morgongaden om kva som vil skje i helga.

Ustabilitet i NVDB

Vi har litt utfordringar i NVDB igjen. Feilen har pågått heile veka og mange har nok merka at Les ligg langt etter med etterbehandling. Dette er på grunn av at tenesten plutselig stoppar opp.

Vi har ute ein midlertidig fiks som omgår problemet i produksjon, men vi opplever likevel at alt går litt tregare enn normalt.

Testing av feilretting i ATM

Det pågår no testing og feilretting i ATM-miljø (test-PROD). Les kan difor vere ustabil i dette miljøet framover til vi har løyst problemet.

Løyst – Snarvegar og delte lenker med filter i Vegkart fungerer ikkje

Problemet med defekte lenker er løyst. Både nye og gamle lenker skal no fungere. Denne og fleire andre forbetringar er beskrive her: Vegkart (vegvesen.no)

Mange har lagra snarvegar og favorittar med ferdige filter i Vegkart for raskt å vise nyttig data. Det er og nytta i deling via e-post og dokument.

No er oppbygging av desse lenkene endra litt som gjer at dei gamle ikkje fungerer lenger. Vegkart nyttar eit 3.parts ferdig bibliotek med denne funksjonen for å bygge opp lenker. Vi ser no på om vi kan skru tilbake generering av lenker så dei gamle vil fungere igjen.

Vi vil oppdatere saka med informasjon om det let seg gjere eller alle lenkene må oppdaterast.

Demo Sprint 1-2022 – Les-API, Vegkart, Eksport og Elveg

Det vert ny demo med presentasjon av endringar og forbetringar i Les-API med IND, Vegkart, Eksport og Elveg.

Tid

10/1-2022 09:30-10:30

Agenda

Les-API:

 • Tidspunktparameter
 • Endepunkt for Datakatalog

Vegkart:

 • Entreprenørobjekt
 • Filter på sensitive data
 • Valg ved overlapp

Eksport:

 • Feilretting SOSI
 • Eksport for Norsk Excel
 • Eksport av vegnett

Elveg:

 • Status Sikkerhetstest
 • Snu feltkode
 • Feil på koordinater
 • Videreutviklet projisering
 • Feilsøing: Rute

Demo er open for alle. Vi tek imot tilbakemeldingar og svarar på spørsmål rundt det vi har jobba med i siste Sprint.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI0N2NmZDgtM2U5YS00MWUwLTg3MjQtMmI2OGEyMTdlZWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238856954-ed55-49f7-8bdd-738ffbbfd390%22%2c%22Oid%22%3a%226d157507-7f0b-436a-917e-edcf23e091e1%22%7d

Presentasjon frå Demo

Nye problem i NVDB

Det er igjen problem i NVDB. I dag er det Indeksering som ikkje fungerer som det skal.

Det betyr i praksis at alt som er oppdatert i NVDB etter 08:56:56 i dag (3/12-21) ikkje er tilgjengeleg for å hente ut igjen. Uthentig av data generelt fungerer som det skal, men siste endringar vert ikkje med.

Å levere data til NVDB fungerer som normalt, men her og er det problem dersom endringa omhandlar data som alt er oppdatert tidlegare i dag. den er ikkje klar for ny oppdatering før etter den er gjennom indeksering.

Dersom du har endringssett som står på vent eller som er godkjent, men ikkje kjem opp i Vegkart er det berre ein ting å gjere – vente. Ditt endringssett vil behalde sin plass i køa, og når NVDB er tilbake i normal drift vil den behandle køa sak for sak til den er oppdatert.

Vi er no så lang ut på fredagen at NVDB neppe er oppdatert før etter helgeindeksering. Men frå måndag morgon håpar vi at alle feil er retta og at alle data er oppdatert.

Datafangst har framleis problem

Status 2.12.2021 – PROBLEMET ER LØST, datafangst fungerer nå som normalt.

Vi beklager på det sterkeste ulempene dette har hatt for våre brukere. Vi er fullt klar over at dette ble ekstra uheldig på grunn av leveranser og frister ved månedsskiftet.

Status 2.12.2021: Vi har gyldig sertifikat, men det er litt plunder med å få det lirket på plass der det skal være.

Noen brukere rapporterer suksess med å bruke nettleseren i «privat visning» / «ikognitomodus» og derfra fortelle nettleseren at joda, du skal gå til datafangst selv om vi har sertifikatfeil. Eksakt oppskrift varierer med nettleser, men på Chrome og IE klikker du «avanserte» på den feilmeldingssiden du får opp når du prøver å laste datafangst.

Dessverre finnes det ingen robust oppskrift på workaround som virker for alle, men dette virker iallfall for noen av oss

Status 1.12.2021 Datafangst har framleis ein del problem etter nettverksproblematikken i går. Det ser ut som vi har sertifikat som ikkje vert fornya i denne tenesten.

Vi arbeider med feilretting og håper å vere tilbake i normal drift snart.

Nettverksproblemer

Statens vegvesen opplever nettverksproblemet. Mange av våre tjenester er nede eller har er svært ustabile nå. Vi feilsøker problemene.

Oppdatering 09:55

Det meste av problemer skal nå være løst, men vi har fortsatt noe problemer med enkelte løsninger.

– OPPDATERT – Feil med oppdatering av data i NVDB

Feilen er no retta og Lese-API fungerer igjen som normalt. Det er framleis litt etterslep i oppdatering av statusen «Etterbehandlet», men reknar med det og snart er i orden.

Det er ein feil med indeksering/etterbehandling av data i NVDB. Indeksering har no stoppa heil opp, og vi jobber med å rette feilen.

Dette fører til at ingen data som er levert til NVDB etter 00:00 16/11-2021 vert synlege i NVDB Les-API og tenestar som brukar denne som vegkart.

Regsitrerte data er lagra og vil verte indeksert når vi har systema oppe igjen, men synleg data vert meir og meir utdaterte etter kvart som det kjem nye oppdateringar og tida går.