Datakatalogversjon 2.29

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden. Denne versjonen er gyldig i NVDB fra 13/6-2022

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen er tilgjengelig nedenfor.

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj. Oppdateres…

Navneendring Rømningslysstrekning til Evakueringslys og Fordelingstavle til Fordeling

For å tilpasse begrepsbruk i Datakatalogen til begrepsbruk i vegnormal N500 Vegtunneler endrer vi navn på vegobjekttype 860 – Rømningslysstrekning til Evakueringsbelysning

Videre endrer vi navn på vegobjekttype 819 Fordelingstavle til Fordeling. Dette gjør vi for forenkling av navnet, samt tilpasning til benevnelse som er mer «gjengs» i bruk.

Vegoppmerking, skravurområder – Striper, vinkler og fyll blir tverrgående vegoppmerking

Fram til nå har informasjon om striper, vinkler og fylte område i forbindelse med skravur hørt til Vegoppmerking, langsgående. Vi har nå lagt til rette for å ha dette som informasjon i tilknytning til Vegoppmerking, tverrgående. Bakgrunn for dette er at denne delen av vegoppmerkinga utføres sammen med annen tverrgående vegoppmerking. Det er aktuelt å lage script som automatisk oppretter nye forekomster av Vegoppmerking, tverrgående basert på eksisterende forekomster. Der data flyttes manuelt er det viktig å slette verdier til utgår-egenskapene.

Vegminne

Vegobjekttype har endra navn til «Kulturminne, vegminne». I tillegg er det gjort en del justering. Til neste versjon vil det kunne bli noen flere justeringer, i tillegg vil da også liste med enkeltminnearter bli gjennomgått

Grøntanlegg – Grasdekker – Naturområde

Vi gjør noen endringer i tilknytning til Grøntanlegg og Grasdekker. Grøntanlegg får noen nye egenskapstyper. Grasdekker er i per i dag definert som parklike areal. Eng, som i dag ligger under «Naturareal» blir nå en type av Grasdekker. Dette gjøres for å kunne få lettere oversikt over alle grasareal som ikke er kantklippareal. I denne versjonen av Datakatalogen vil det være mulig å registrere eng både som Grasdekker og som Naturområde. Dette vil bli fulgt opp i neste versjon.

Lysarmatur

En del mindre endringer etter gjennomgang. Bla er det satt «Utgår» på egenskapstype «Antall armaturer i belysningspunkt». Det vil med andre ord si at hver enkelt lysarmatur registreres som egen forekomst. Videre er det satt «Utgår» på egenskapstype «Led, Effekt armatur, totalt (test)» (9559). Effekt skal uansett gis til egenskapstype «Effekt» (10805)

Ferjelem

Ny vegobjekttype opprettet. Nødvendig for å lettere kunne utveksle data med Nasjonalt stoppestedsregister (NSR). Ferjelem blir datterobjekt til Ferjekai og vil slik sett sees på som del av Ferjekai. Dette er også grunnen til at Ferjelem blir kategori 2. Statens vegvesen har tidligere tatt på seg å oppdatere Ferjekai i NVDB for alle vegkategorier, vi vil tilsvarende opprette ferjelem for alle Ferjekaier og legge til nødvendig NSR-koder.

Tilstandsindikator

Vi har starta arbeid med tilstandsindikator for vegnettet. Det er opprettet en ny vegobjekttype for å ivareta tilstandsindikator. Dette vil i første omgang være for testformål.

Styreapparat

Har fått to sensitive egenskapstyper: 3766 Telefonnummer 1 og 3768 Telefonnummer 2. Sensitivkode 3. (NB! Denne endringen var dessverre falt ut av loggen)


Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt med oppdatering av produktspesifikasjoner. Det er nylig lagt ut produktspesifikasjon for Veganlegg

Objektlister

Det er kun få endringer i Objektlistene

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.

461 – Elektrisk anlegg (LoggID 8587)
757 – Fysisk inngrep i vannforekomst (LoggID 8611)
786 – Kulturminne, vegminne (LoggID 8632)
88 – Lysarmatur (LoggID 8602)
88 – Lysarmatur (LoggID 8604)
968 – Område, generelt (LoggID 8620)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»