Nye Datafangst (Datafangst 2.0)

Ny datafangstløsning er under utvikling, og kan prøves ut på https://datafangst.atlas.vegvesen.no/ . I likhet med våre andre produkter er nye DF beskrevet på de nye nvdb-sidene våre på adressen https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/produkter/datafang

Nye DF er (per august 2023) ikke klar til å overta alle produksjonsoppgaver fra gammel løsning. Men innenfor løsningens begrensninger kan man gjøre reell registrering av nye objekter og endre eksisterende NVDB data, i produksjon.

De viktigste begrensningene per august 2023:

  • Datavolum:
    • Hold antall objekter nede, ellers blir det rotete og uoversiktlig.
    • Vi mangler automatikk for å håndtere mange objekter samtidig
  • Registrering på kjørefelt
  • Avansert stedfesting
  • Redigering eller registrering av sensitive egenskapsverdier
  • Lite robust mot datafeil i eksisterende NVDB data

Resten av dokumentet omhandler eksisterende (gamle) Datafangst

«Gamle» Datafangst, også kalt Datafangst 1.0, er p.t. (aug-2023) den operasjonelle versjonen der hovedtyngden av arbeidet skjer. Nye Datafangst (2.0) vil gradvis overta flere oppgaver.

Datafangst er et webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. Entrepenører er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i NVDB.

Entreprenører kan laste opp SOSI-filer og få dem validert mot Datakatalogen, eller sende inn data fra andre verktøy de bruker som er integrert med Datafangst igjennom Datafangst API. Den endelige registreringen av dataene til NVDB må gjøres av dataforvaltere med riktig tilgang, etter sammenkobling, stedfesting og kontroll.

Datafangst bruker blant annet Lese-APIet til å hente ut eksisterende NVDB objekter og Skrive-APIet til validering og levering av data til NVDB.

Endringslogg

Komplett endringslogg for Datafangst finner du i Datafangst under NYTT eller gå direkte her Datafangst (vegvesen.no).

Brukerveiledning

Webinar

Tilgang og brukere

Datafangst finner du på datafangst.vegvesen.no. Alle med bruker i statens vegvesen kan logge inn, eventuelt kan brukere inviteres inn på kontrakter vha. epost. Tilgang til den kontrakten du skal jobbe på, enten direkte på kontrakten eller som medlem i en kontraktgruppe, er det eieren av kontrakten eller gruppeadministrator som gir deg.

Logger du inn med epost, og har problemer med innlogging, kan du trykke på linken «Trenger du hjelp?» og derfra finne link til å sette nytt passord. Dette kan du også gjøre hvis invitasjonen til Datafangst har utløpt.