Forvaltning av data i NVDB

Den enkelte vegforvalter er ansvarlig for innholdet for sine veger i NVDB. Etter regionreformen har vi mange vegforvaltere som skal sørge for at nødvendige data er registrert i NVDB. For ERF-veger er dette Statens vegvesen, Nye Veier AS og alle fylkeskommunene. Se mer om krav til leveranse av data og grunnlagsinformasjon til NVDB for ERF-veger på Statens vegvesen sine nettsider om Dataleveranser til NVDB. 

Kartverket oppdaterer det digitale navigerbare vegnettet for kommunale veger, private veger og skogsveger etter manus fra kommunene. Kravet til kommunene er regulert av FDV-avtalen gjennom Norge digitalt. Kommuner kan fritt velge om de ønsker å lagre data i NVDB utover dette.