Hvem er eier og vedlikeholdsansvarlig?

Alle vegobjekt i NVDB er stedfestet til vegnettet. Det i utgangspunktet eier av vegen som et vegobjekt er stedfestet til som er eier av vegobjektet og har vedlikeholdsansvaret for det. Det kan imidlertid være unntak fra denne regelen. For å kunne ivareta slike unntak er det mulig å gi eier og vedlikeholdansvarlig som egenskapsdata til et vegobjekt. Egenskapsinformasjon «trumfer» da stedfestingsinformasjon.

Vi har gjort følgende analyser i NVDB:

  • Vegobjekter der eier og/eller vedlikeholdsansvarlig angitt som egenskapsdata avviker fra vegeier til vegen vegobjektene er stedfestet på.
    • Det må kontrolleres om det skal være slik eller ikke.
  • Vegobjekter som har stedfesting til vegnett med ulik vegkategori (F.eks både K og F).
    • Det må kontrolleres om det skal være slik, i så fall må det angis eier/vedlikeholdsansvarlig som egenskapsdata (om det ikke er gjort allerede).
    • Vegobjekttype Bru skal i mange tilfeller ha stedfesting til mer enn en veg. Eventuelle feil her må rettes i Brutus.

Resultat er presentert fylkesvis i vedlagte Excel-ark. Vi ber om at hver enkelt vegeier går gjennom de dataene som er relevant for seg for å avklare hva som skal gjelde og retter der det er nødvendig. Ta kontakt med oss gjennom kontaktsskjema om det er behov for ekstra tilgang til å redigere data. For å ordne opp i dette kreves det god dialog mellom vegeierne. Arbeidet er viktig for at det ikke skal bli misforståelser mhp hvilke driftskontrakter de enkelte vegobjektene skal inngå i.

Filene inneholder både riks og fylkesveger og er fra 9/12-2020. Vi planlegger å legge ut mer oppdaterte data på seinere tidspunkt. I regnearkene er det også en link til Vegkart. Linkene aktiveres ved å dobbelklikke i cellen og deretter flytte fokus til annen celle.