Generelt om NVDB

NVDB er et system for håndtering av vegdata. Vegnettet i NVDB er en digital representasjon av det fysiske vegnettet. Datakatalogen bestemmer hva som er lovlig å lagre i NVDB. NVDB databasen inneholder fagdata representert som vegobjekter, og som brukes til mange forskjellige formål. 

Figur: Linda Therese Støeng, Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Data i NVDB 

Informasjon vi finner i NVDB er viktig grunnlagsinformasjon for en rekke prosesser: 

 • Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon
 • Stedfesting av lineære vegdata
 • Nasjonal statistikkleveranse til SSB
 • Grunnlag for overordnet planlegging – NTP
 • Grunnlag for beredskapsarbeid
 • Grunnlag for veglistene
 • Leveranser i henhold til ITS-direktiv
 • Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network.
 • Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser
 • Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning
 • Grunnlag for driftskontrakter
 • Egne statistikker
 • Grunnlag for nasjonale kartdata

For at disse prosessene skal få det de trenger fra NVDB, så må det digitale vegnettet og fagdataene i NVDB til enhver tid være mest mulig ajour. 

NVDB som system består av:

 • en database der alle data er lagret 
 • en datakatalog som bestemmer hvordan data skal være strukturert 
 • en indeksert kopi som forenkler tilgangen til dataene som er lagret i NVDB 
 • NVDB-api, både for lesing og skriving, som gjør det mulig å hente ut data fra NVDB, og å lese data inn i NVDB 

Klienter, fagsystemer og tjenester kan koble seg til NVDB gjennom NVDB-api. 

Se mer informasjon på Statens vegvesen sine NVDB-sider

Kontaktskjema finner du her