Lagre data til NVDB

Vi får en del spørsmål av typen

«Hjelp, jeg har bygget <etellerannet> langs <enellerannen veg> og nå må jeg lagre data til NVDB».

Prinsipper for ajourhold NVDB

Det er vegeiers ansvar at NVDB blir oppdatert, men vegeier kan selvsagt delegere. Men det er noen spørsmål rundt rettigheter til skriving i NVDB som gjør at vegeier ikke bare kan si «Fiks lagring til NVDB» til en entreprenør; det krever litt mer innsats enn som så.

Selve vegnettet (noder og lenkesekvenser) med restriksjoner (fartsgrenser, innkjøring forbudt m.m.) redigeres av vegnettsgruppa hos Vegvesenet (Europa, riks- og fylkesveger) og Kartverket (kommunal, privat- og skogsbilveger). Oppdatering av vegnett er egentlig greit å håndtere: Sørg for at kartmanus med rett kvalitet blir sendt til vegnettsgruppa, så fikser de resten! Innsending går gjerne via vegeier eller kommunen.

I tillegg til vegnettet har vi om lag 400 objekttyper som beskriver fysiske (vegoppmerking, skiltplate osv) og abstrakte data om vegnettet. Hver av disse objekttypene har igjen sine regler for hvordan data skal registreres, regulert i datakatalogen.

Spørsmålene vi i Vegvesenet får gjelder som regel fysisk vegutstyr – man har bygget noe, og ønsker at data blir korrekt registrert. Svaret går som regel via vegeier.

Entreprenør – snakk med vegeier

Hvor stort ansvar entreprenøren kan ta må avtales med vegeier. Uansett så må vegeier gjøre en del forberedelser før entreprenøren kan få sine data inn i NVDB.

Hvem er vegeier?

 • Private: (Privatveg, skogsbilveg) Snakk med kommunen! Det er din kommunes ansvar at nasjonale kartdata, herunder NVDB, blir oppdatert
 • Kommunen (Kommunal veg, privat veg, skogsbilveg)
  • Vegnettsgruppa hos Kartverket redigerer selve vegnettet med restriksjoner (innkjøring forbudt, gjennomkjøring forbudt, fartsgrenser m.m.).
  • For registrering av vegutstyr (skilt, fartsdemper, ferjekai og noen av de 400 andre objekttypene i datakatalogen) så må kommunen skaffe seg skriverettigheter til NVDB og lære seg hvordan NVDB-ajourhold foregår. Nei, Vegvesenet har dessverre ikke kapasitet til å gi kommunene den veiledningen de fortjener.
 • Fylkeskommunen (fylkesveg)
  • Kontakt geodatafolk i ditt fylke, de vet hva dette dreier som.
 • Nye veier A/S (som bygger og drifter noen europaveger på vegne av staten).
  • Vi i vegvesenet har et ypperlig samarbeid med Nye Veier, som gjør en god jobb med å informere sine underleverandører om hvordan ting foregår. Det er i hvert fall vårt inntrykk.
 • Statens vegvesen (riksveg, europaveg).
  • Kontakt den Geodata-avdelingen som er nærmest deg. De har en NVDB dataforvalter som veileder deg videre, typisk inn i verktøyet Datafangst. Organisasjonshierarkiet er Transport og Samfunn / Transportutvikling / Geodata 1, 2 eller 3.

Vi kan styre veldig detaljert hva – og hvor – de ulike vegeierne kan skrive data til NVDB. For eksempel kan vi snevre inn skriverettighetene til noen få objekttyper på kommunalveger innafor en kommune.

Hvordan få skriverettigheter til NVDB

Er du vegeier og trenger rettigheter for skriving til NVDB? Kontakt oss på nvdb@vegvesen.no, så ordner vi det praktiske.

Via vegeier kan entreprenører få tilgang til å sende inn data via verktøyet datafangst.

Merk spesielt at hvis du som entreprenør gjør arbeid for kommunen eller fylket så nytter det ikke å spørre vegvesenet direkte, for eksempel «Jeg har en SOSI-fil jeg skulle lagret til NVDB, kan jeg sende den på epost?». Løypa er alltid via vegeier, dvs den du fikk oppdraget av.

Verktøy

 • Datafangst – Vegvesenets viktigste verktøy for mottak av data fra entreprenør.
  • Datafangst er en plattform for samarbeid, hvor entreprenøren legger inn sine rådata (innmålte stikkrenner, skiltpunkt m.m.) og sammen med dataaforvalter beriker data slik at de blir klare til skriving til NVDB.
  • Også Nye Veier A/S og fylkeskommunen bruker datafangst
  • Kommunene kan også i prinsippet bruke datafangst. Men Vegvesenet har ikke kapasitet til å gi kommunene den veiledningen de trenger og fortjener.
 • Registeringsverktøy. Det finnes flere verktøy for å redigere NVDB-data på markedet.
  • NVDB 123 / Vegreg fases ut august 2021.
  • Andre verktøy: Det er et lite knippe aktuelle verktøy fra ulike leverandører i markedet. Noen av disse er fremdeles i en tidlig fase av utviklingen, mens andre har kommet lenger. Kontakt oss på nvdb@vegvesen.no om du har ny informasjon om registreringsverktøy.
   • Asplan Viak – Datautveksling
   • Geodata A/S – Datanedlasting fra NVDB til esri filgeodatabase
   • Geomatikk IKT: braVeg Reg – Registrering til NVDB og datafangst
   • Terratec ?
   • Triona: Sinus Infra / Sinus entreprenør – Registrering til NVDB og datafangst
   • Volue (Powell): Gemini – Sender til Datafangst
 • Datakatalogen (Dakat) er et innholdsregister hvor vi også definerer hva som er mulig å registrere av egenskaper, tilknytning til vegnettet, relasjoner mellom objekttyper og så videre.
 • Vegkart er det viktigste verktøyet for å se NVDB – data i kart.
 • Andre løsninger for å laste ned, kna på og vri og vrenge på NVDB-data
 • NVDB skriveapi gjør det lettvint å utvikle applikasjoner som skriver til NVDB

Hjelp til å komme i gang

Statens vegvesen har ikke kapasitet til å gi kommunene den veiledningen de fortjener for å komme i gang med NVDB. Vi anbefaler kommunene å enten be om hjelp fra en annen kommune som er flink på NVDB eller å søke bistand blant de flinke geomatikkfirmaene som finnes i Norge.

Som entreprenør må du snakke med din oppdragsgiver (vegeier).