Skjerma data

Vi skiller på skjerming av vegobjekter i sin helhet og skjerming av spesifikke egenskapsverdier.

Skjerming av vegobjekter

Alle forekomster tilhørende en gitt vegobjekttype blir skjerma. Følgende gjelder:

 • Skjerma vegobjekter er tilgjengelige via NVDB API Les og Vegkart for brukere med spesielle rettigheter.
  • Gyldige brukere i NVDB er: Interne SVV-ansatte (6-bokstav ident), ansatte i fylkeskommune (8-tegn P-bruker) og eksterne NVDB-forvaltere (8-bokstav ident)
  • Bare personer med dokumentert faglig behov får tilgang til skjerma data
 • Data er tilgjengelig gjennom klassisk-API for alle som har NVDB-bruker, dermed kan data både leses og skrives f.eks. ved hjelp av NVDB 123.

Metoden benyttes først og fremst for data som vi ikke ønsker å publisere via nettbaserte løsninger enten fordi data er mangelfulle, ikke relevante eller er av intern karakter.

Skjerming av spesifikke egenskapsverdier

Egenskapsdata skjermes ved at aktuell egenkapstype gis en sensitivkode i Datakatalogen. Vi opererer med tre kategorier av sensitive egenskapsdata:

 • Sensitivkode = 1: Egenskapsdata er kun tilgjengelig for brukere som skal håndtere sensitiv trafikkulykkesinformasjon. Slik rolle må avtales spesifikt med trafikksikkerhetsmiljøet i Statens vegvesen.
 • Sensitivkode = 2: Egenskapsdata er kun tilgjengelig for spesifikke brukere i Statens vegvesen
 • Sensitivkode = 3: Egenskapsdata er kun tilgjengelig for brukere som skal håndtere sensitiv ledningsinformasjon. Statens vegvesen administrerer tilgang. Personer som ikke er ansatt i offentlig virksomhet må fylle ut taushetserklæring for å få tilgang.

For egenskapsdata som har sensitivkode gjelder følgende:

 • For de som har tilgang til slike data gjelder det generelt at informasjon ikke skal videreformidles eller misbrukes. Offentlig ansatte har i forbindelse med ansettelsen skrevet under på at de er kjent med hvordan denne type informasjon skal håndteres.
 • Sensitive egenskapsdata er tilgjengelige via NVDB API Les for brukere som har nødvendige rettigheter og for klienter som benytter autentisering via NVDB API Les.
 • Gjeldende versjon av Vegkart er ikke tilrettelagt for pålogging og kan derfor ikke vise skjerma data.
 • Egenskapsinformasjonen er kun tilgjengelig for brukere som har tilgang til data med angitt sensitivkode.
 • Det er ikke mulig til å opprette nye eller redigere eksisterende vegobjekter av vegobjekttype med egenskapstyper som har sensitivkode med mindre bruker har tilgang til data med aktuell sensitivkode. Dette gjelder også oppdatering av egenskaper som ikke har sensitivkode.
 • Alle som har tilgang til data med en gitt sensitivkode har tilgang til å lese alle data med denne koden uavhengig av hvem som er eier av dataene, hvilken veg de hører til og hvor i landet de er plassert. De vil ha tilgang til oppdatering om de er gitt oppdateringsrettigheter for spesifikk vegobjekttype for aktuelt område og vegkategori.

Informasjon om sensitivkode ligger i Datakatalogen. Den finnes ved å gå inn på en spesifikk egenskapstype.

Bruk datakatalogen til å sjekke om noen egenskaper er sensitive for denne objekttypen

Oversikt over data som er skjermet

Informasjon om hvilke data som er skjermet til en hver tid finnes.