Forvaltning av vegnett

Vegnettet for riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger forvaltes i NVDB. Statens vegvesen har ansvaret for forvaltningen av riksveger og fylkesveger, inkludert objekttypene som er nødvendige for å kunne tilby et digitalt navigerbart vegnett.  

Kartverket er ansvarlig for forvaltningen av kommunale og private veger i NVDB basert på tilbakemeldinger fra kommunene. Også for kommunale og private veger skal objekttyper som er nødvendig for å kunne tilby et navigerbart vegnett registreres. 

Beskrivelse av kategoriinndelingen dataleveranse i NVDB. 

Figuren viser dataflyt for digtalt navigerbart vegnett mellom de forskjellige vegforvalterene og NVDB.

Alle vegforvaltere av ERF-veger kravstilles slik prosessen er beskrevet på Statens vegvesen sine hjemmesider om Dataleveranse til NVDB. For fylkeskommunene er dette kravet hjemlet i Vegdataforskriften. For andre vegforvaltere gjelder egne avtaler.  

Kravet til kommunene er regulert av FDV-avtalen gjennom Norge digitalt. Det er viktig at kommunene forstår, og følger opp sitt ansvar. For eksempel er blålysetatene en av brukerne av det digitale vegnettet, og de er avhengig av riktig informasjon for å finne frem til riktig adresse. Da er det viktig at vegen helt frem til aktuell adresse ligger inne i det digitale vegnettet, også i de tilfellene dette er en veg som akkurat er ferdig bygd. 

Feil eller mangler i det digitale navigerbare vegnettet på ERF-veger meldes via Statens vegvesen sin feilmeldingstjeneste fiksvegdata.no

Feil eller mangler i det digitale navigerbare vegnettet på KPS-veger meldes via «Veger og adresser» i kartverkets tjeneste rettikartet.no