Kilder til mer informasjon

Håndbok V830 Nasjonalt Vegreferansesystem beskriver referansesystemet i NVDB i detalj. Denne håndboka beskriver basisnettet i NVDB, detaljeringsnivåer og hvordan informasjon knyttes til dette. I tillegg beskriver håndboka hvordan vegnettets geometri skal redigeres, hvordan vegsystemreferansen skal bygges opp, og hvordan referansesystemet på tvers av vegen – feltinndelingen, skal defineres. 

Et enklere faktaark, Referansesystemet i NVDB, beskriver vegsystemreferansen, og forholdet mellom vegreferansen vi kjenner fra den gamle vegnettsmodellen og den nye modellen vi tok i bruk i november 2019. 

På NVDB sine sider på vegvesen.no er også Referansesystemet i NVDB overordnet beskrevet. I tillegg finner man her også en oversikt over den store vegnummerendringen på ERF-veger som måtte gjennomføres som en konsekvens av kommune- og regionreformen i 2020. 

NVDB sin Datakatalog definerer hvilke objekttyper det er mulig å legge inn i NVDB, og hvilke egenskaper disse har. Objekttypene som er viktig for et navigerbart vegnett er definert i datakatalogen sammen med flere hundre andre objekttyper som er viktige i forvaltningen av vegene.