Data i NVDB

Hvilke data NVDB skal inneholde har kommet frem gjennom behov fra mange forskjellige prosesser. Noen objekttyper har «alltid» eksistert i NVDB, noen har kommet til etter hvert, og noen har blitt pensjonert fordi ingen lengre har behov for dem, eller ikke lengre vedlikeholder dem.  

Alle objekttyper i NVDB er delt inn i kategorier. Disse er beskrevet her https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse/. Informasjonsbehov knyttet til 9 relevante nasjonale oppgaver danner grunnlaget for kategoriinndelingen: 

  • Etterspurte nasjonale datasett på tvers av vegkategori defineres som kategori 1 og 2. Hva som er kategori 1, og hva som er kategori 2 vurderes ut fra praktiske hensyn.  
  • Vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger defineres som kategori 3. 

Behov for nasjonale data kan endre seg over tid, det må derfor tas høyde for fremtidige endringer at kategoritilhørighet. 

Kategorier ser vi i Datakatalog for Statens vegvesen

Noen objekttyper og egenskaper er kun tilgjengelig for spesifikke brukere. Dette kan f.eks. være objekter som ikke har allmenn interesse, eller objekter som har sensitive egenskaper som f.eks. for trafikkulykker eller ledningsnett. 

Data som ikke publiseres

Skjermede data