Vegnett

For at det skal være mulig å registrere data i NVDB må det ligge et digitalt vegnett i bunnen som objektene kan stedfestes på. Dette kaller vi gjerne basisnettet. Dette nettet representerer det fysiske vegnettet. I basisnettet ser man også hvilken trafikantgruppe som kan benytte de enkelte vegene. Man ser altså hvilke veglenker som representerer veg for kjørende, og hvilke veglenker som representerer veg for gående og syklende.  

Basisnettet er bygd opp som node-lenke-struktur, og alle objekter i NVDB har en eller flere posisjoner på en lenkesekvens.

 Figuren viser stedfesting av et fagobjekt (f.eks. rekkverk) med utstrekning over flere lenkesekvenser. 

Mer informasjon om basisnettet i NVDB finner du i Håndbok V830 Nasjonalt Vegreferansesystem