Datakatalogversjon 2.26

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her. Loggen inkluderer endringer i korrigert versjon som settes i drift 25/10-21:

Endringer

Nedenfor er beskrevet noen endringer mer i detalj.

Produsent og produktnavn

Egenskapstypene Produsent og produktnavn er satt til påkrevd for en rekke elektro/tunnelutstyrs-objekter. De er også tatt med i Objektlista. Det kan bli gjort flere slike endringer i framtidige versjoner.

Ladestasjoner

Det er opprettet en ny vegobjekttype «Ladestasjon, intern bruk». Som det framgår av navnet er vegobjekttypen tenkt for å kunne ha oversikt over ladestasjoner til eget bruk hos den enkelte vegforvalter og til bruk for entreprenører det er avtale med. Kommersielle ladestasjoner skal ikke registreres på denne vegobjekttypen i NVDB.

Vinterdriftsklasse

Det er gjort noen endringer på vinterdriftsklasse. Blant annet er det innført en ny klasse for g/s-veg. Videre er det lagt til mulighet for å kunne angi «Annen vinterdriftsklasse». Denne verdien kan benyttes om det benyttes andre standarder enn det som er definert i HB R610. Det er også gjort noen avklaringer angående strekninger som er vinterstengt. Strekninger hvor det ikke gjennomføres noe vintervedlikehold legges inn med verdi «Ingen vinterdrift». Denne verdien hadde tidligere navn «Vinterstengt». Det er imidlertid slik at veger som er vinterstengt, men har vinterdrift før/etter at de er stengt skal legges inn med den vinterdriftsklassen de skal ha når de er åpen, og ikke med verdi «lngen vinterdrift». Informasjon om hvilke veger som er vinterstengt skal finnes under vegobjekttype «Værutsatt veg»

Kontraktsområde

Det er lagt til en ny egenskapstype for å kunne angi felles eierskap av kontrakt/kontraktsområde. Egenskapstypen kan benyttes om det f.eks er slik at Statens vegvesen og en bestemt fylkeskommune har en felles kontrakt. Dersom det er flere enn to involverte må informasjon legges til «Tilleggsinformasjon».

Vi ser samtidig på om det kan være mulig å gjøre noen større grep knyttet til kontraktsområde-objektet, da det er noe krevende å vedlikeholde, særlig ved endring i stedfesting. I den forbindelse har vi opprettet et test-objekt «Kontraktsområdedel (test)» som datterobjekt til «Kontraktsområde». Dette skal ikke benyttes til annet enn testformål, eventuelle data lagt inn her vil kunne bli slettet uten forvarsel.

Kategoriinndeling

Det er ingen endring i kategoriinndelig

Objektlister

Det er lagt til en god del egenskapstyper i Objektliste 1 og 2. Dette gjelder først og fremst «Produsent» og «Produktnavn»

Ny vegobjekttype i Objektliste 1 og 2: 452-Undergang

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen er det ingen slike endringer.

Det er en endring av enhet fra timer til minutt. Dette gjelder egenskapstype 10046 «Dimensjonerende driftstid» tilhørende VT 64 UPS. Dersom en har data klar for lagring mot denne vegbojekttypen, må en passe på at verdier er oppgitt i riktig enhet. Eksisterende data blir konvertert ved hjelp av script (se beskrivelse i logg). Script kan bli kjørt før ny versjon legges ut.

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»