Versjon 2.18

Gyldighetsperiode:

2019-10-14 til 2019-12-31

Linker:

Versjon 2.18 i Dakat

Objektliste 1 (Statens vegvesen): 

Objektliste 2 (Nye Veier AS):

Endringer

Nedenfor er beskrevet noen av de viktigste endringene fra versjon 2.17 til versjon 2.18 av Datakatalogen. Fullstendig logg finnes her

Sensitivitetskode 3 – Kabel, Rørledning og Gravetillatelse

Fra og med denne versjonen av Datakatalogen vil vi gjøre noe endring i måten vi skjermer ledningsdata på i NVDB. Dette gjelder i denne omgang vegobjekttypene Kabel, Rørledning og Gravetilatelse. Kabel er i dag ikke tilgjengelig i Vegkart/Les-APi, mens Rørledning og Gravetillatelse er åpent tilgjengelig.  Disse vegobjekttypene vil nå få sensitivitetskode=3 for en del egenskapstyper. Det betyr at for å få tilgang til å lese disse egenskapstypene eller for å få tilgang til å lagre/oppdatere vegobjekttypen i sin helhet, må bruker ha spesifikk rettighet. Dette blir etter samme mønster som det praktiseres for Trafikkulykke og Døgnhvileplass i dag

Bakgrunnen for dette er at det har vært innskjerping av kraftberedskapsforskriften og at vi i tillegg ønsker å skjerme ledningsdata vi får inn i forbindelse med gravetillatelser på en bedre måte.

Dette vil først og fremst gjelde egenskapstypene bruksområde, produktnavn, eier navn, mm

De som skal ha tilgang til denne informasjonen må melde inn brukernavn, navn og organisasjonstilhørighet. Det må også skrives under på en taushetserklæring. Det blir opprettet en sak på dette og vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan en skal gå fram. I første omgang kan vi få ordnet tilgang til de som har behov umiddelbart fra og med 14/10.

 

Vedlikeholdsansvarlig – Fylkeskommune

I forbindelse med oppløsningen av Sams Vegadministrasjon har vi nå innført «Fylkeskommune» som tillatt verdi til Vedlikeholdsansvarlig der det ikke fantes fra før

 

Egengeometri – Hjelpelinje

For en del vegobjekttyper er det ikke relevant med egengeometri i NVDB.  Dette gjelder typisk administrative vegobjekter som f.eks Fartsgrense, Trafikkmengde, Gågate, etc. I mange tilfeller har slike vegobjekttyper like fullt hatt geometriegenskapstyper i Datakatalogen. I hovedsak har dette vært for å kunne håndtere geometri i fase før data lagres i NVDB (manusgeometri), eller for å koordinatfeste start og slutt punkt for strekningsobjekt. For å signalisere en forskjell på når vi forventer reell egengeometri og ikke har vi nå endret navn på geometriegenskapstyper som ikke skal benyttes til reell egengeometri. I første omgang gjelder dette linje/kurvegeometri (datatype 18), her er navn endret fra «Geometri, Linje» til «Geometri, hjelpelinje». I denne runden er det tatt med de mest opplagte vegobjekttypene som ikke skal ha egengeometri, det kan bli justeringer i seinere versjoner.

 

Brannhendelse i tunnel

Det opprettes ny vegobjekttype «Brannhendelse i tunnel». Dette gjøres er i samarbeid med tunnelmiljøet i etaten. Forslaget er kvalitetssikret av tunnelbrannvernlederne. Bakgrunnen for at dette tas inn i NVDB er ønske om å ha bedre helhetlig oversikt over denne informasjonen og mulighet til standarrapportering. Det planlegges også å lage rapporter for rapportering til ESA (EU/EØS) basert på disse dataene og annen informasjon i NVDB.

 

Omkjøringsruteinnsats, strekning og Omkjøringsruteinnsats, punkt

Dette er nye vegobjekttyper som skal benyttes i forbindelse med omkjøringsruter. Som det framgår av navnet vil en kunne legge inn informasjon om hva og hvor det må gjøres spesifikk innsats for å gjennomføre omkjøring på ei konkret omkjøringsrute. Det krever noe mer praktisk erfaring før vi kan si at utforming av vegobjekttypen er endelig.

 

Skred

Det er gjort noen endringer på verdier for egenskapstypene Løsneområde, Høydeforskjell veg/utløsningssted» og Blokkert veglengde». Det jobbes fortiden med å få til en direkte overføring av skreddata (R11-skjema) fra Elrapp til NVDB via Skriv-API-et. I den forbindelse gjøres det en del forbedringer i Elrapp og noen endringer i selve R11-skjemaet. Endringene i Datakatalogen gjøres som resultat av dette. I en periode fram til ny løsning er på plass vil både nye og gamle verdier være tilgjengelig og en må benytte de verdiene som en får fra Elrapp. De nye verdiene er merket «(ny)», utgående verdier er merket «(historisk)».

 

Fartsgrense

Ny verdi 5 km/t er innført. Denne skal benyttes der gjeldende fartsgrense er gangfart og det samtidig er åpent for biltrafikk, dette kan være i gatetun, gågater etc.

 

Forberedelser til utgår-rydding

Vi har for tiden ekstra ressurser tilknyttet NVDB- og Geodataseksjonen som skal jobbe med datakvalitet. I den forbindelse ser vi for oss at vi skal få ryddet opp i en del «utgår»-forekomster og flytting av data i forbindelse med dette. For å forberede dette er det opprettet noen nye egenskapstyper her og der slik at vi får flyttet all informasjon som skal flyttes og det er gjort noen navneendringer. Dette gjelder bla Snuplass og Trafikklomme.

 

Vegbredde – Vegbredde, beregnet

Det har vært forvirring rundt det at vi opererer med to ulike vegbredde-objekttyper. Vi startet med beregning av vegbredder basert på FKB-data i 2014. Per nå er det gjennomført beregninger for komplett riksvegnettet (inkludert Europaveger) og for primære fylkesveger. Det er beregnet for sekundære fylkesveger i noen fylker. Vi vet at breddedata tilhørende vegobjekttype «Vegbredde» har variabel kvalitet, en stor del av dataene er forholdsvis gamle, i tillegg er det enkeltbredder som representerer lengre strekninger.  Beregningene vi har gjort basert på FKB-data er ikke nødvendigvis helt riktig og oppdaterte, men vi mener de i det store og hele er mer riktige. Vi vil derfor anbefale å benytte Vegbredde beregnet der det finnes, mens Vegbredde benyttes der det ikke finnes Vegbredde, beregnet. Unntak fra dette kan være der en kjenner dataene og datakvalitet på Vegbredde og vet at det er gode data som fortsatt er gjeldende.

 

Forberedelse til Nivå-inndeling

Datakatalogen er nå forberedt for at vi skal kunne legge inn informasjon om nivå på vegobjekttype og egenskapstype. Nivå 1 og 2 er nasjonale datasett som skal finnes for alle ERF-veger. Nivå 3 definerer vegobjekttyper som hver enkelt vegeier selv kan disponere etter eget behov. Denne nivåinndelinga er en konsekvens av oppløsningen av SAMS vegadministrasjon og. I Datakatalogen vil vi benytte «Hovedkategori» til denne informasjonen på vegobjekttype-nivå og egenskapskategori på egenskapstype-nivå. Informasjon som i dag finnes på Hovedkategori flyttes til Vegobjekttypekategori. Informasjon som finnes på egenskapskategori flyttes til ny attributt som foreløpig bare vil være tilgjengelig i Datakatalogdatabasen. Ved å gjøre det slik vil informasjon om nivå bli tilgjengelig i NVDB-databasen og API-et fra dag 1. Det kan være aktuelt å legge ut egen foreløpig versjon av Datakatalogen som vier dette når det nærmer seg

 

Objektliste

Det blir kun små justeringer av Objektlistene.