Versjon 2.19

Gyldighetsperiode:

2020-01-01 til 2020-03-13

Linker:

Versjon 2.19 i Dakat
Gjeldende Versjon i  NVDB-Datakatalogen
Informasjon om Datakatalogen på vegvesen.no

 

Endringer

Nedenfor er beskrevet noen av de viktigste endringene fra versjon 2.18 til versjon 2.19 av Datakatalogen. Fullstendig logg over alle endringer finnes her

 

Kategoriinndeling

Vegobjekttypene i Datakatalogen er nå inndelt i kategorier.

Kategori 1 – Navigerbart vegnett: Nasjonale data som Statens vegvesen skal ha ansvar for i NVDB. Omfatter vegnettet og tilhørende faginformasjon. Skal baseres på grunnlagsinformasjon fra aktuelle vegeiere.

Kategori 2 – Nasjonale fagdata:  Fagdata knyttet til de enkelte veger. De enkelte vegeiere skal legge inn disse dataene i NVDB. Per i dag omfatter nivå 2 tilnærmet det Nye Veier AS leverer til NVDB.

Kategori 3 : Vegeiers egne fagdata. Fagdata knyttet til de enkelte veger. De enkelte vegeiere legger inn data etter eget ønske og behov

Øvrige kategorier: Vegobjekttyper som ikke finnes i kategori 1-3 vil etter hvert ikke bli tilbudt utenfor Statens vegvesen. Dette er i hovedsak vegobjekttyper som er av intern karakter eller som skal fases ut.

Prosessen rundt denne kategoriinndelingen er ikke ferdigstilt.  Den vil bli jobbet videre med og forankret i ny organisasjon. KategoriInndelingen som presenteres i denne versjonen av Datakatalogen gjelder inn til videre.

 

Veganlegg

For å sikre at NVDB blir oppdatert i tilknytning til nye vegprosjekter innfører vi krav om å legge inn en forekomst av Veganlegg i NVDB for alle veganlegg som utføres på ERF-vegnettet.  I forbindelse med dette er det gjort noen justeringer på denne vegobjekttypen. Det er bla lagt til rette for at de eneklte vegeiere skal kunne rapportere når data er komplett i NVDB for nivå 2 data.

 

Tilpasning til ny fylkes- og kommuneinndeling

Vegobjekttypene 945 «Fylke_2020 (test)» og 946 «Kommune_2020 (test)» endrer navn til  henholdsvis «Fylke» og «Kommune». Tilsvarende vil  eksisterende vegobjekttyper 535 «Fylke» og 536 «Kommune» endre navn til henholdsvis «Fylke_2029» og «Kommune_2019».

 

Sensitivitetskode 3 – Trekkerør og Trekkekum

I denne versjonen av Datakatalogen har vi gitt noen av egenskapstypene til vegobjekttypene Trekkerør og Trekkekum sensitivitetskode = 3. Det betyr at for å få tilgang til å lese disse egenskapstypene eller for å få tilgang til å lagre/oppdatere vegobjekttypen i sin helhet, må bruker ha spesifikk rettighet. Dette blir etter samme mønster som det praktiseres for Kabel, Gravetillatelse, mm

Som konsekvens av dette vil trekkerør og trekkekum blir tilgjengelig gjennom API-et uten de sensitive  egenskapstypene.

 

Objektlister

Kun små justeringer.  Usikkert om vi legger ut ny oppdatert versjon på vegvesen.no. Benytt eksisterende inntil videre.

 

DAKAT

Det er gjort noe justering av DAKAT-programmet. I stedet for å operere med egne versjoner for Objektlister er det nå lagt opp til at en skal kunne filtrere ut objektlsitene. Det er laget tilsvarende mulighet i forhold til å vise kategoriinndeling.

 

Andre endringer – Logg

Loggen på de neste sidene viser de enkelte endringene som er gjort i forbindelse med denne versjonen av Datakatalogen. Det er bevisst lagt opp til ikke for mange og avanserte endringer i denne versjonen da det er full fokus på alle endringer som skal skje i forbindelse med overgang til ny fylkes- og kommuneinndeling.