Versjon 2.20

Gyldighetsperiode:

Fra 2020-03-13 til 2020-06-22

Link til denne versjonen:

Datakatalog 2.20

Konsekvenser for aktive oppdateringsprosjekt i NVDB og bruk av API Skriv

Det er ikke gjort noen endringer som påvirker eksisterende data i NVDB i denne versjonen av Datakatalogen. Men pga at det samtidig vil bli gjennomført en oppdatering av høydemodell, som krever sletting av alle låser, anbefales det å avslutte alle oppdateringsprosjekt mot NVDB.

Lagring gjennom skrive-API vil kunne foregå som før. Det er imidlertid gjort endring i navn på noen tillatte verdier i Datakatalogen. Det kan gi problem ved skriving gjennom API Skriv. Det anbefales generelt å benytte ID-er for tillatte verdier og ikke navn ved skriving av data til NVDB.

Endringer

Nedenfor beskrives noen av de viktigste endringene fra versjon 2.19 til versjon 2.20 av Datakatalogen. Fullstendig logg over alle endringer finnes her. Arbeidet med Datakatalogen har i perioden siden nyttår vært noe nedprioritert pga omorganisering i Statens vegvesen. Det er håp om bedring framover.

Kategoriinndeling

Innholdet i Datakatalogen er nå splittet i kategorier

  1. Nasjonale data som Statens vegvesen skal oppdatere i NVDB for alle veger
  2. Nasjonale data som hver enkelt vegeier skal oppdatere i NVDB for sine veger.
  3. Vegeiers egne data, her registrere den enkelte vegeier sine data ut fra egne behov
  4. Interne data

Det arbeides med et kravdokument hjemlet i Vegdataforskriften rettet mot fylkeskommunene for å beskrive detaljer rundt dette.

I denne versjonen av Datakatalogen vil det framkomme hvilke vegobjekttyper og egenskaper som tilhører hvilken kategori. Inndelingen må sees på som foreløpig da det ikke er gjort formelt vedtak på det i Statens vegvesen. I skillet mellom kategori 2 og 3 har vi i påvente av nærmere avklaring lagt oss på samme linje som i avtale mot Nye Veier, dvs at det meste av det som er omfattet av Objektlista er tatt med i kategori 2. Vi regner med at flere vegobjekttyper vil bli flyttet fra kategori 2 til 3 i første offisielle versjon.

Endringer i DAKAT og presentasjon av Objektlister og kategoriinndeling

I forbindelse med denne versjonen lanserer vi en ny versjon av Dakat-programmet. I stedet for egne Dakat-versjoner for objektlistene er nå alt i en og samme versjon hvor det ved hjelp av filtrering kan velges om en vil se hele Datakatalogen, bare Objektliste1 (Statens vegvesen) eller bare Objektliste 2 (Nye Veier). På samme måte kan også innhold filtreres på kategorier.

Ny vegobjekttype Sykkelfelt

Det har kommet flere ønsker om å kunne ha en mer systematisk oversikt over sykkelfelt enn bare å ha det som et kjørefelt tilhørende Feltstrekningsobjektet. Det er behov for å vite bredde, belegning, etableringsår, mm. Vi har derfor opprettet ny vegobjekttype «Sykkelfelt». Dette registreres i tillegg til sykkelfelt som kjørefelt og stedfestes til vegnettet som strekningsobjekt. Det kan gis egengeometri i form av senterline for å plassere det nøyaktig.

Produsent/typegodkjenning – Rekkverk, Rekkverksende, Støtpute

Vi har gjennomgått verdilister for egenskapstypene Produsent/typegodkjenning for vegobjekttype Rekkverk, Støtpute og Rekkverksende. Disse skal nå være komplett i forhold til det som finnes i oversikt over vegutstyr på vegvesen.no. Det er ikke tatt med midlertidige rekkverkstyper. Produktnavn som ikke lenger er tilgjengelig i oversikten på vegvesen.no er markert med U. Ved å angi slikt produktnavn/typegodkjenning er det mulig å hente ut mye detaljinformasjon om de enkelte rekkverk. Av den grunne er disse egenskapstypene med i objektlistene slik at vi i det minste kan få det med på nye forekomster.

Riksvegrute

Vi planlegger å gjøre noen endringer rundt riksvegrute. I dag opereres det tildels med riksvegruter for ulike perioder parallelt. Det blir det etterhvert slutt på, dvs kun gjeldende inndeling. Videre vil egenskapstypene Navn, Beskrivelse og Nummer bli erstattet av ny egenskapstype «Riksvegrute» som har tillatte verdier. Denne nye egenskapstypen er tatt med i denne versjonen av Datakatalogen. Det er også ønske om at ei riksvegrute skal legges inn som flere forekomster med samme navn og enkel vegnettsstedfesting framfor  slik det er i dag med en forekomst med komplisert stedfesting på vegnettet.

Objektlistene

Objektlistene vil komme i ny versjon, men som det framgår av loggen er det minimale endringer. Vi gjør et hopp i versjonsnummereringen da det ikke ble lansert objektlsiteversjoner i tilknytning til forrige datakatalogversjon.