Versjon 2.21

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her.

Endringer

Nedenfor beskrives en del av endringene som gjøres i denne versjonen

Trafikkregistreringsstasjon (VT482)  – mindre justeringer – tas ut av objektlistene

Vi har hatt en gjennomgang av vegobjekttype Trafikkregistreringsstasjon sammen med ansvarlige for Målestasjonsregisteret. Det blir gjort noen endringer i Datakatalogen som følge av dette. Blant annet fjernes egenskapstype «Kilde». I forbindelse med dette blir eksisterende data knyttet til egenskapstype fjernet. Det er videre besluttet at denne vegobjekttypen skal tas ut av objektlistene. Dette gjøres for å optimalisere dataflyten. Trafikkregistreringsstasjoner opprettes først i Målestasjonsregisteret og overføres deretter til NVDB. Alle trafikkregistreringsstasjoner skal ha et målestasjonsnummer som finnes i Målestasjonsregisteret. Det vil opereres med noen unntak for dette inntil videre, det gjelder kommunale trafikkregistreringsstasjoner.

Trafikkulykke (VT570) – Ulykkesinvolvert enhet (VT571) – Ulykkesinvolvert person (VT572)

Det gjøres noen navneendringer for noen egenskapstyper i denne versjonen. Dette er justeringer som gjøres som forberedelse av at TRULS, som skal erstatte STRAKS og UREG, skal lanseres. I kommende versjon av Datakatalogen, eventuelt neste deretter, vil det bli en større endringer på disse vegobjekttypene. Det vil bli flere nye egenskapstyper og tillatte verdier, samtidig vil noen utgå   

Kulturminner ved veg

Det er opprettet to nye vegobjekttyper for å kunne registrere kulturminner som ligger nær veg. Det skal primært registreres kulturminner som kan komme i konflikt med drift av veg. 

Eier – vedlikeholdsansvarlig

Det er innført egenskaper for eier og vedlikeholdsansvarlig for en rekke vegobjekttyper som manglet dette. I og med at det nå er flere vegforvaltere er det større behov for å ha kontroll på dette.

Brannhendelse i tunnel (VT952)

Det er gjort noen justeringer, blant annet rundt håndtering av antall skadde/drepte.

Kategorier i NVDB

Som det har vært informert om i forbindelse med tidligere versjoner er det gjort en kategorisering av data i NVDB. Kategori 1 er data som Statens vegvesen legger inn i NVDB for alle riks- og fylkesveger, kategori 2 er data som hver vegforvalter leger inn for sine veger, mens kategori 3 er data som vegforvalter legger inn ut fra eget behov. Det opereres med kategorier for både vegobjekttyper og egenskapstyper.. 

Kategoriinndelingen framkommer av Datakatalogen.  I denne versjonen presenteres første offisielle versjon av denne kategoriinndelingen. Det legges ut mer informasjon om krav til dataleveranser på vegvesen.no med det første.

Objektlister 

Som det framkommer av loggen er det er noen endringer i Objektlistene. Offisielle versjoner blir lagt ut på  vegvesen.no i løpet av kort tid.

Konsekvenser 

Generelt

Fjerning av vegobjekttyper (VT), egenskapstyper (ET), Tillatte verdier (TV) og/eller tillatte sammenhenger (TS) fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette (se også logg):

  • VT: Ingen
  • ET: 9292, 11846
  • TV: 12989, 12990, 12991, 13106, 12994, 20076, 20049, 20050, 20051, 20052, 20053, 20054
  • TS: Ingen

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som inneholder følgende vegobjekttyper 

  • Trafikkregistreringsstasjon

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen» 

Lenker

Dakat – Datakatalogportal

Dakat – HTML-versjon

Datakatalogen på vegvesen.no

Oversikt over versjoner på vegdata.no