Datakatalogversjon 2.24

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg, beskrivelse av viktige endringer og konsekvenser av endringene.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her :

Endringer (oppdateres fortløpende)

Nedenfor beskrives de viktigste endringer som gjøres i denne versjonen mer i detalj.

Ferjesamband – Ferjestrekning

Det er gjort noe justering. Alle ferjesamband skal oppdateres i NVDB. Det skal og koples Ferjesamband og Ferjeleie. Vi ser ikke behov for å legge inn de enkelte ferjestrekningene i NVDB. Dette har resultert i at vegobjekttype «Ferjestrekning» er tatt ut av NVDB/Datakatalogen.

Ferjesamband er endra fra kategori 2 til kategori 1. Dette skyldes at Statens vegvesen har gode grunnlagsdata for alle ferjesamband og ser det derfor som mest hensiktsmessig å holde disse dataene oppdatert i NVDB selv.

Veganlegg

Det er kommet ønske fra fylkeskommunene om å kunne supplere Veganlegg med en god del egenskapsdata. Vi har i denne omgang lagt til noen. Vi vil ha videre dialog omkring dette og diskutere mulige løsninger.

Bru

Det er gjort noen endringer på Bru (VT 60) for å tilrettelegge for at andre bruforvaltningssystem enn Brutus også skal kunne overføre brudata til NVDB. Dette gjelder først og fremst bruer på kommunalt vegnett

Elektro og tunnelutstyr

Det jobbes videre med gjennomgang av elektro- og tunnelutstyr i egen faggruppe. Det vil i løpet av våren komme en egen presentasjon med forventa endringer.

Objektliste 1 (Generell)

Nye vegobjekttyper i Objektlsite 1:

  • Fartstavle
  • Dyresperre

Konsekvenser 

Generelt

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder endringene med loggID 8288, 8311 og 8329 og i loggen (se logg som er linket til øverst på sida). Det gjelder vegobjekttypene

  • Skjerm (3)
  • Ferjestrekning (807))
  • Vegoppmerking, tverrgående (519)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»