Datakatalogversjon 2.25

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her :

Endringer

Det er forholdsvis få endringer i denne versjonen. Vi har mottatt en god del innspill, men vi har dessverre ikke fått tatt unna så mye vi skulle ønsket. Vi håper å få tatt et tak i løpet av sommer/tidlig høst slik at vi får gjort avklaringe og gitt tilbakemeldinger på innspill som er kommet.

Vi jobber for tiden med å få fordelt ansvar knyttet til vegobjekttypene i NVDB. Vi har utpekt en ansvarlig person per vegobjekttype fra NVDB-miljøet, i tillegg jobber vi må å få på plass avtale med de ulike fagmiljøene våre om å bidra faglig inn mot ulike vegobjekttyper. Vi har håp om at vi etter hvert som dette er på plass skal kunne følge bedre opp mot de ulike interessentene rundt NVDB. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Nedenfor beskrives de viktigste endringer som gjøres i denne versjonen mer i detalj.

Eier og vedlikeholdsansvarlig – ønske om at det settes påkrevd

Det er kommet ønske fra Nye Veier AS om at egenskapene «Eier» og «Vedlikeholdsansvarlig» settes påkrevd. Tilsvarende ønsker er også kommet fra noen fylkeskommuner. Vi har ikke endret til påkrevd i denne versjonen av Datakatalogen, men vil vurdere å gjøre det i en kommende versjon. I denne versjonen er betingelse utvida slik at det er krav om å gi eier og vedlikeholdsansvarlig for vegobjekttyper der Nye Veier AS er eier.

Ferjeleie eller ferjekai – Endring av navn

Alle ferjeleier i NVDB vil få navnet (ET 2179) samkjørt med navn som benyttes i Nasjonalt Stoppestedsregister (NSR). Disse navnene vil også bli benyttet i Ferjedatabanken. I NSR vil alle ferjeleier bli benevnt med stedsnavnet etterfulgt av «ferjekai». Der det i NVDB f.eks har stått «Sted FK» blir det endret til «Sted ferjekai», der det har stått «Sted ferjeleie» blir det også endret til «Sted ferjekai». Når forekomster får navn «Sted ferjekai» er det også naturlig at vi endrer navn på vegobjekttype fra Ferjeleie til Ferjekai.

Nye vegobjekttyper

  • Statistikk, dekketilstand – Vil erstatte spor og jevnhetsmålinger i NVDB. Vil gi mer lettfattelig oversikt. Aggregerte data per 1000-meters strekninger. Data vil bli overført fra systemet Rosita. Det kan ta noe tid før første runde med overføring er gjennomført. Det startes med riksvegnettet. Det vil bli årlig overføring. Det er noe usikkert knyttet til hvor vidt det vil bli lagt inn slike data for fylkesvegnettet.
  • Brenselcelle – Behov for å ha oversikt over slike anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold.

Værutsatt veg

Vegobjekttype er endret tilbake slik den var. I utgangspunktet skal det ligge inne informasjon om høyfjellsstrekninger. Det kan være aktuelt å utvide bruken til å dekke andre typer faste vinterstengninger, f.eks informasjon om private veger som er vinterstengt. Dette vil vi komme tilbake til.

Brannhendelse i tunnel

Denne vegobjekttypen tas ut av Datakatalogen. Informasjon vil i stedet bli lagt til systemet Trygg tunnel.

Elektrostatisk rensesløyfe

Vegobjekttype har fått prefiks «Utgår». Dette indikerer at vegobjekttype vil kunne bli tatt ut av Datakatalogen i en kommende versjon. Det er kommet innspill om at slike anlegg ikke vil bli installert i flere tunneler, og at de få som er installert ikke er i bruk. Gi gjerne tilbakemelding om dette ikke stemmer.

Kategoriinndeling

Følgende endringer i kategoritilhørighet:

  • Vegobjekttype Turistveg (777) endres fra kategori 2 til 1. Dette gjøres da det i hovedsak er Statens vegvesen som administrerer data om disse vegene.
  • Elektrostatisk rensesløyfe (453) flyttes fra kategori 3 til kategori >3. Den er tilgjengelig i NVDB inntil videre, men kan bli tatt helt ut av Datakatalogen i seinere versjon.

Objektlister

Kun mindre justeringer. Vegobjekttype Elektrostatisk rensesløyfe tatt ut av Objektlistene.

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringene med loggID 8353, 8355, 8356, 8357, 8358, 8362, 8371 og 8372. Det gjelder vegobjekttypene:

  • Ferjeleie (64)
  • Værutsatt veg (107)
  • Brannhendelse i tunnel (952)
  • Trafikkulykke (570)
  • Ulykkesinvolvert enhet (571)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»