Datakatalogversjon 2.27

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden.

Oppdatering følger…
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen er tilgjengelig nedenfor. Det kan fortsatt bli noen justeringer.

Endringer

Nedenfor er beskrevet noen endringer mer i detalj

Forberedelse for datautveksling med Ekom-portalen

Vi gjør noen tiltak i Datakatalogen for å få til overføring av Data fra NVDB til Ekom-portalen. Både Statens vegvesen, Nye Veier AS og fylkeskommunene er pliktig å overføre informasjon til Ekomportalen. Dette gjelder i hovedsak informasjon om hvor det er mulighet for eksterne selskap å benytte vegeiers trekkerør, men også informasjon om hvor det planlagt eller pågår byggeaktivitet. Intensjonen er at en skal utnytte best mulig infrastruktur som eksisterer og unngå unødvendig graving. Det legges opp til at vegobjekttyper der det er aktuelt å overføre informasjon til Ekomportalen skal merkes i NVDB av de enkelte dataeiere. Vi legger derfor til egenskapstype «Publiseres på Ekomportalen» (J/N) for de vegobjekttypene som vi vurderer at det er relevant for i denne sammenheng. I første omgang gjelder dette: Kabelgrøft (843), Trekkerør (852), Kabelgrøft (843) og Veganlegg (30). Vi ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å ta med flere vegobjekttyper etter hvert.

Rydding i kurvaturdata

Vi rydder noe i kurvaturdata. Vegobjekttype Kurvaturgenerering (641) fjernes fra NVDB. Informasjon fra Kurvaturgenerering, hovedsak er dette beregningsdato og Kurvgen-versjon, blir overført til beregningsinfo for de enkelte kurvaturobjektene. I tillegg blir det gjort en opprydding for rettlinjer. Disse har delvis fått tilordnet radius=0 og delvis radius = 9999). Nå vil rettlinje alltid ha radius=99999. Horisontalkurver med radius større enn 3000 og mindre enn -3000 regnes som rettlinjer og vil dermed få radius =99999. Vertikalkurver med radius større enn 9000 og mindre enn -9000 regnes som rettlinjer, disse vil også få radius=99999. Det hadde vært mest riktig om rettlinjer ikke hadde hatt verdi for radius, men det vil kunne få uheldige konsekvenser for andre system om vi endrer det. Det kan bli aktuelt på seinere tidspunkt.

Ny egenskapstype ProsjektIntern_ID

Vi legger til egenskapstype ProsjektIntern_ID til de fleste vegobjekttyper som typisk representerer fysiske vegobjekter. Dette vil i praksis si stort sett for de samme vegobjekttyper som i dag har egenskapstype «Prosjektreferanse». ProsjektinternID er tenkt for å kunne ivareta objektkoder/tagger/merking som etableres i prosjekteringsfasen av et vegprosjekt. Normalt vil hver enkel forekomst innenfor et prosjekt ha sin unike verdi. NVDB vil ikke stille noe krav til hvilket system for koding som benyttes, og heller ikke foreta noe kontroll på at disse kodene er unike. Generelt anbefaler vi å benytte NVDB-ID for utveksling av data mellom NVDB og andre system. Vi anbefaler også at egenskapstype Driftsmerking benyttes for TFM-merking (Tverrfaglig merkesystem).

Område, generelt

Det legges til ny vegobjekttype «Område, generelt». Dette gir mulighet til å definere egne områder i NVDB. Dette kan benyttes mer eller mindre fritt for de enkelte vegeiere. Kan være et supplement til Kontraktsområde.

Produktspesifikasjoner

Det jobbes med oppdatering av produktspesifikasjoner. Det er også utarbeidet ny mal for disse. Det er plan om å få ut en del nå rundt jul/nyttår.

Objektlister

Det er kun få endringer i Objektlistene

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringene med loggID 8482, 8522 og 8503. Det gjelder vegobjekttypene 641-Kurvaturgenerering, 950-Omkjøringsruteinnsats, punkt og 751 Utgår_holdeplass.

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»