Datakatalogversjon 2.28

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden.

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen er tilgjengelig nedenfor. 14/3: Justert noen mangler i logg.

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj. Oppdateres…

Geometri linje eller geometri flate

For Rasteplass har vi satt viktighet påkrevd (2) for «Geometri, flate» og opsjonell-4 (frivillig) for «Geometri, linje». Dette er et ledd i en opprydding rundt geometrihåndtering i NVDB. I tilfeller der vi ønsker et omriss, avgrensning av et område, polygon etc skal det benyttes geometri flate i NVDB. Dette er tilfelle for Rasteplass. Vi har utvikla script for å flytte geometri fra linje til flate. Dette scriptet sjekker om det finnes linjer som biter seg selv i halen og flytter disse over til flate. Det vil bli lagt ut mer informasjon på Vegdata.no i forkant av at vi kjører et slikt script.

Holdeplassutrustning – kopling mot Nasjonalt stoppestedsregister (NSR)

For Holdeplassutrustning er Det er markert «Utgår» på noen egenskapstyper som har informasjon om alternative navn og nummer. Vi ønsker å få faset ut disse og kun operere med navn og nummer som benyttes i NSR. Vi jobber, i samarbeid med Entur, med å få på plass en bedre integrasjon mellom NVDB og NSR. Løsningen baserer seg på at det er oppgitt NSR_ID er i NVDB.

Forberedelse for datautveksling med Ekom-portalen

I forbindelse med forrige versjon av Datakatalogen ble det innført en ny egenskapstype for Trekkerør (852), Trekkekum (853),Kabelgrøft (843) og Veganlegg (30) til bruk i forbindelse med overføring av informasjon fra NVDB til Ekomportalen. Egenskapstype endrer navn til «Relevant for Ekomportalen». Vi er i ferd med å lage en overføringsklient hvor bruker kan styre hvilke data som skal overføres. Forekomster i NVDB hvor det er angitt «Relevant for Ekomportalen» = «Nei» vil ikke kunne overføres.

Rydding

Vi fjerner noen vegobjekttyper i denne versjonen. Vi har ambisjon om å få til en større ryddeaksjon for å få bort vegobjekttyper, egenskapstyper og tillatte verdier som er merket «Utgår». Mer info kommer på vegdata.no


Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt med oppdatering av produktspesifikasjoner. Det vil komme flere nye fram mot påske.

Objektlister

Det er kun få endringer i Objektlistene

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.

107- Værutsatt veg (LoggID 8568)
757-Vegliste, vedlegg (LoggID 8575)
450-Utgår_breddeutvidelse i kryss (8544)
30-Veganlegg (LoggID 8562)
852-Trekkerør/kanal (LoggID 8563)
853-Trekkekum (LoggID 8561)
843-Kabelgrøft (LoggID 8564)
707- Trafikkindeks (LoggID 8571)
.

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»