Informasjon om endringer i Datakatalogen

Endringslogg foreligger som et Excel-dokument med flere faner. Hver fane er likt oppbygd. Nedenfor er forklart noe mer detaljer om endringsloggen.

Endringstyper

I Datakatalogen operer vi med tre typer endringer.

KategoriBeskrivelseKrav
AEndring får konsekvenser for eksisterende data. Konsekvenser er beskrevet i endringslogg. Dataeier må gjennomgå sine data og eventuelt flytte data som ønskes beholdt. Det lages vanligvis ikke ikke script for flytting av data, men det tas kopi av data til csv-fil. Eksempel: Fjerner vegobjekttyper eller egenskapstyperStatus «Bekreftet» 4 uker før
BEndring får konsekvenser for eksisterende data. Konsekvenser er beskrevet i endringslogg. Dataeier bør gjennomgå sine data og rydde bort forekomster som ikke har verdi. Det lages script for håndtering av data, dette beskrives i endringslogg. Eksempel: Fjerner vegobjekttyper eller egenskapstyper. Fjerning av egenskapstyper/tillatte verdier som har vært merka med «Utgår» over flere versjoner. Status «Bekreftet» 2 uker før
CEndring påvirker ikke eksisterende data direkte. Kan medføre behov for å supplere data i ettertid. Eksempel: Ny vegobjekttype, endre.1 uke førStatus «Bekreftet» 1 uke før
Tabell viser endringstyper i Datakatalogen

Status på endring

Det vil framgå av endringsloggen hvilken status de enkelte endringer har. Det er to nivå av status

  • Registrert: Endring er registrert, men det er ikke bestemt hvilken versjon den vil komme i. Kolonne «Bekreftet» og «Versjon planlagt» er tomme. Vises i arkfane «..Kommende endringer»
  • Bestemt for versjon: Endring er registrert og det er angitt hvilken versjon den vil komme i. Kolonne «Bekreftet» er tom, men kolonne «Versjon planlagt» har verdi. Kan framkomme i alle arkfaner.
  • Bekreftet: Endring er registrert, det er angitt hvilken versjon den vil komme i og det er bekreftet at den blir med på versjonen. Bekreftelse vil kun bli gjort for endringer i neste versjon. Vises i arkfane for neste versjon.
  • Gjennomført: Endring er registrert, det er angitt hvilken versjon den kom i og det er bekreftet at den ble med på versjonen. Vises i arkfane «Gjennomførte endringer»

Forklaringer til kolonner.

I tabell nedenfor er det forklart informasjonselementer i endringsoversiktene.

Endrings IDUnik ID for endring.
Endring gjelderDet skilles på følgende endringstyper: Endring i Datakatalogen, Endring i Objektliste, Endring i Produktspesifikasjoner, Endring i datamodellen for Datakatalogen
VegobjekttypeNavn og ID for vegobjekttype som er berørt av endring.
EgenskapstypeNavn og ID for egenskapstype som er berørt av endring.
ReferanseReferer til tema eller til eget endringsdokument.
OverskriftKortversjon av beskrivelse av endring
BeskrivelseKomplett beskriver endring.
BakgrunnBeskriver bakgrunn for endring.
KonsekvensBeskriver konsekvens av endring med hensyn på berørte data.
RyddingBeskriver behov for rydding i data i forbindelse med endring.
Konvertering scriptBeskriver hva Statens vegvesen vil gjøre av endring på eksisterende data i forbindelse med ny versjon av Datakatalogen.
Versjon utgårBenyttes kun i forbindelse med fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper eller tillatte verdier. Denne type endringer vil ofte foregå i to trinn. Det markeres med «Utgår» i en versjon og fjernes i seinere versjon. Det er her angitt i hvilken versjon av Datakatalogen det skal markeres med «Utgår»
Versjon gjennomføresAngir i hvilken versjon endring er planlagt gjennomført
Dato registrertDato for når endring ble registrert første gang.
Dato bekreftetDato for når endring er offisielt bekreftet slik at endring blir med på neste versjon.
KategoriA, B eller C. Se avsnitt ovenfor.
Forklaring av kolonner benyttet i endringsoversikter