Versjon 2.22

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg, beskrivelse av viktige endringer og konsekvenser av endringene.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her:

Endringer

Nedenfor beskrives en del av endringene som gjøres i denne versjonen (saken oppdateres…)

Justering av Datakatalog 2.22 13/11

Det ble lagt ut en justert versjon av Datakatalogen 13/11. Det er gjort noen nødvendige endringer i forbindelse med Trafikkulykke, Ulykkesinvolvert person og Ulykkesinvolvert enhet

  • Informasjon om skadeomfang i trafikkulykker samt noen egenskaper knyttet til ulykkesinvolvert person og ulykkesinvolvert enhet blir satt sensitiv i NVDB, og blir dermed kun tilgjengelig for brukere med sensitivrolle 1. Se oversikt her
  • Navneendring på enhetstyper (ET 5090) knyttet til ulykkesinvolvert enhet. For tilpasning til TRULS

Den nye versjonen har intern ID 883


Trafikkulykke (VT570) – Ulykkesinvolvert enhet (VT571) – Ulykkesinvolvert person (VT572)

Det blir lagt til flere nye egenskapstyper og tillatte verdier til disse vegobjekttypene i denne versjonen. Dette er justeringer som gjøres som i forbindelse med at TRULS, som skal erstatte STRAKS og UREG, skal lanseres.  

Dokumentasjons-objektet (VT 446)

Det er som kjent mulig å legge inn Dokumentasjon som «datterobjekt» til de fleste vegobjekttyper i NVDB. Vi ønsker å å beholde dette tilbudet. Det er imidlertid slik at vi generelt har ansvar for at NVDB ikke inneholder informasjon som er i strid med personvernsforordning eller andre lover og forskrifter som regulerer informasjon. Vi innfører nå en egenskapstype «Publiseringskrav er ivaretatt» på dokumentasjonsobjektet for å bevisstgjøre brukere som legger inn data. Det skal angis «Ja» på denne for nye data som legges inn. Denne egenskapstype vil være påkrevd. Ut over dette vil vi kartlegge eksisterende dokumentasjon/bilder som finnes i NVDB fra før. Det er planen å gjennomføre lignende retusjering av kjøretøy og personer på disse bildene som det er gjennomført for de tradisjonelle vegbildene. Etter at vi har fått kontroll på dette vil egenskapstype «Publiseringskrav er ivaretatt» bli satt til absolutt påkrevd. Dokumentasjon/bilder som ikke skal være åpent tilgjengelig kan legges på egen server/disk. Det legges inn URL eller filreferanse på dokumentasjonsobjektet. Tilgang styres da utenfor NVDB.

Værutsatt veg

Værutsatt veg (VT 107) er splittet i to vegobjekttyper. Eksisterende vegobjekttype «Værutsatt veg» beholder navnet sitt inn til videre. Det er opprettet en ny vegobjekttype som heter «Naturfare». Værutsatt veg vil ivareta høyfjellsstrekninger som normalt er vinterstengt hele eller deler av vinteren. Disse strekningene stedfestes til vegstrekning som normalt stenges, dvs mellom bommer. Naturfare definerer mer lokale problemstrekninger hvor det gjentatte ganger oppstår vanskelige situasjoner ved bestemte værforhold. Informasjon har nytte i forbindelse med forebyggende vedlikehold og beredskapsplanlegging.

Kamera

Det er gjort en gjennomgang av denne vegobjekttypen med elektro/tunnelmiljøet i Statens vegvesen. Dette har ført til at vi har gjort en del endringer i Datakatalogen. Vi ber om at alle som har lagret kamera i NVDB går gjennom sine data for å kontrollere at de er i henhold til definisjonene i Datakatalogen. Ta gjerne kontakt om det er synspunkt på endringene som er gjort eller det er ønske om andre endringer på denne vegobjekttypen.

Elektrisk anlegg

Vi er i gang med en gjennomgang av denne vegobjekttypen. Det er gjennomført noen endringer. kan bli flere i kommende versjon

Brannhendelse i tunnel

Denne vegobjekttypen settes nå på vent. Det er bestemt at informasjon skal legges inn i Brutus Tunnel og at det kun skal være helt basis informasjon i NVDB. Dette ble avgjort så nylig at vi ikke har fått tilpasset Datakatalogen helt. Det kan forventes at det blir fjernet det meste av egenskapstyper i neste versjon. Vegobjekttype er også flyttet fra kategori 2 til 3. Det er med andre ord ingen krav om å registrere slik informasjon i NVDB. Det blir endret til kategori 1 om det blir som tenkt angående synkronisering mot Brutus Tunnel.

Ladetårn

Det er opprettet ne ny vegobjekttype «Ladetårn». Dette er innretninger som benyttes i forbindelse med lading av El-ferjer og EL-busser.

Objektliste 1 (Generell)

Vegobjekttype Kantklippareal er lagt til i Objektlista. Data må samles inn i tett dialog med driftsmiljøet. Utover det er det kun små endringer

Objektliste 2 (Nye Veier AS)

Vegobjekttype Veganlegg er tatt med. Vegobjekttype Brannhendelse i tunnel er fjernet (jfr. beskrivelse ovenfor). Utover det er det kun små endringer

Produktspesifikasjoner

Arbeid med produktspesifikasjoner har dessverre havnet litt ned på prioriteringslista nå etter omorganiseringen i Statens vegvesen. Vi har imidlertid forenkla produksjonsløypa en god del, slik at det er lettere å involvere flere i arbeidet. Det arbeides også med ansvarsmatriser for ulike typer oppgaver knyttet til vegobjekttypene/datasettene i NVDB. Ansvar for produktspesifikasjoner vil også bli tatt med i dette.

Konsekvenser 

Generelt

Fjerning av vegobjekttyper (VT), egenskapstyper (ET), Tillatte verdier (TV) og/eller tillatte sammenhenger (TS) fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette (se også logg):

  • VT: Ingen
  • ET: 11956, 11957, 11958 og 11963 (Brannhendelse tunnel VT 952)
  • TV: 16309, 18315 og 18474 (Kamera VT163.Bruksområde ET10971):
  • TS: Ingen

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som inneholder følgende vegobjekttyper 

  • Brannhendelse tunnel (VT 952)
  • Kamera (VT163
  • Elektrisk anlegg (VT 461)

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen» 

Lenker

Dakat – Datakatalogportal

Dakat – HTML-versjon

Datakatalogen på vegvesen.no

Oversikt over versjoner på vegdata.no