Datakatalogversjon 2.23

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg, beskrivelse av viktige endringer og konsekvenser av endringene.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her:

Endringer

Nedenfor beskrives de viktigste endringer som gjøres i denne versjonen mer i detalj.

Multigeoemtri

Det har vært mulig å legge inn multigeometri i NVDB selv om Datakatalogen i prinsippet ikke har tillatt det. Det er nå tatt i bruk multigeometri på en mer kontrollert måte i NVDB. Multigeometri kan nå kun legges inn på vegobjekttyper som har egenskapstype av datatype multigeometri. Foreløpig er dette kun aktuelt for Kommune og Fylke. Dersom det viser seg at det er behov for multigeometri på andre vegobjekttyper vil det bli åpning for det.

Et vegobjekt har multigeometri om det f.eks er representert med to uavhengige polygon, eller to uavhengige linjer.

«Fylkesveger» i Oslo

Det finnes ikke fylkesveger i Oslo. Det er imidlertid bestemt at et sett av de kommunale vegene skal håndteres på linje med fylkesveger i flere sammenhenger. Dette vegnettet kalles «Normert fylkesvegnett for Oslo». Det er ønskelig å kunne få fram dette vegnettet spesifikt i NVDB. Dette vil ofte vil være veger som har funksjonsklasse C-lokale hovedveger, men unntak kan forekomme. Det er lagt til en egen egenskap til vegobjekttype Funksjonsklasse for å gi i klartekst hvilke veger dette gjelder.

Vi vurderer å benytte samme metode for å angi hvilke riksveger som forvaltes av Nye Veier AS kontra Statens vegvesen. Det er lagt til en test-egenskapstype for dette på Funksjonsklasse. Denne kan bli fjernet igjen om dette viser seg å være en uhensiktsmessig måte å løse dette på

Vegmyndighet kan bli endra

Det er lagt til noen ekstra egenskapstyper til denne vegobjekttypen. Dette vil gjøre det mulig å benytte NVDB mer aktiv i planlegging av omklassifisering. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med store utbyggingsprosjekt.

Elektro og tunnelutstyr

Det jobbes fortløpende med gjennomgang av elektro- og tunnelutsty i egen faggruppe. Dette har resultert i noen endringer på elektrisk anlegg, fordelingstavle, bygning, ventilasjon, mm

Objektliste 1 (Generell)

Tunnel og Tunnelløp vil bli fjerna fra Objektlista. Bakgrunnen for dette er at forekomst av Tunnel og Tunnelløp kreves registrert i NVDB på tidlig stadium for å kunne være tilgjengelig i forbindelse med tunnelgodkjenninger.

Vegobjekttype Nedføringsrenne legges til i Objektlista.

Konsekvenser 

Generelt

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder endringene med loggID 8209, 8211, 8212, 8224, 8247 og 825 i loggen (se logg som er linket til øverst på sida). Det gjelder vegobjekttypene

  • Skred, varsling/overvåkning (849)
  • Skredutløsningstiltak (851)
  • Naturfare (957)
  • Skredpunkt (824)
  • Branndetektor (478)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettypene nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»