Datakatalogversjon 2.30

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden. Denne versjonen er gyldig i NVDB fra 10/10-2022.

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon (2.29) til denne versjonen er tilgjengelig nedenfor.

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj. Oppdateres…

Ulykkesdata: Fjerner en god del egenskapstyper

Statens vegvesen har over tid utviklet TRULS og TRINE som egne verktøy for håndtering av trafikkulykker. Data om trafikkulykker i NVDB er overført fra disse systemene. I samarbeid med trafikksikkerhetsmiljøet, som er ansvarlig fro TRULS og TRINE, har vi i denne versjonen av NVDB gjort en justering av hvilken informasjon omkring trafikkulykker som skal være tilgjengelig i NVDB. Dette har resultert i at en god del egenskapsdata tilhørende Trafikkulykke (VT 570) , Ulykkesinvolvert enhet (VT 571) og Ulykkesinvolvert person (VT 572) er tatt bort fra NVDB. Dette er primært informasjon som potensielt kan være problematisk med tanke på personvern og som derfor har hatt sensitivkode i NVDB. Informasjon om alvorlighetsgrad og antall fordelt på ulykkeskategori vil fortsatt bli tilgjengelig i NVDB, men inntil videre med sensitivkode. Når dette grepet er gjort vil det bli gjort ny vurdering rundt hvilke data i NVDB som skal gjøres tilgjengelig for hvem.

Stavekontroll – skrivefeil

Det er gjort en større gjennomgang av Datakatalogen for å rydde bort skrivefeil. Vi har gått gjennom navn og beskrivelsesfelt for vegobjekttype, egenskapstype og tillatte verdier. Dette har resultert i en god del justeringer, hovedsakelig på beskrivelser. Endring av navn er rapportert i vedlagt logg. I og med at det er mulig å sende inn NVDB-data med navn og ikke ID på tillatte verdier (enum) i Skriv-API, kan endring av navn på tillatt verdi skape problem med lagring til NVDB. NB! Vi anbefaler sterkt å benytte ID-er i slike tilfeller.

Navneendring: Fotocelle til Bevegelsessensor

Vi endrer navn på vegobjekttype 458 fra Fotocelle til Bevegelsessensor for å unngå sammenblanding med andre vegobjekttyper. Det er rapportert at denne vegobjekttypen bla blandes sammen med Lysmåler (VT 459). Vi ber om at de enkelte dataeiere går gjennom sine forekomster av denne og nærliggende vegobjekttyper og rydder opp i eventuelle feil.

Betinga egenskapstyper – endres til påkrevd

Vi har en rekke betinga egenskapstyper i NVDB. Dette er egenskapstyper som skal ha verdi om en bestemt betingelse inntreffer. Vi ser at det er en del problem med slike egenskapstyper. Der betinga egenskapstyper ikke har angitt verdi kan det være vanskelig å vite om det er fordi betingelse ikke er tilstede, eller fordi det er en mangelfull registrering. Vi kommer til å ha noe fokus på dette framover. Et tiltak er å gjøre om betinga egenskapstyper til påkrevde egenskapstyper der dette kan fungere. Dette kan resultere i noe ekstra registrering ved at det må registreres verdi også når det er selv om det tilsynelatende ikke er noe å registrere.

I denne versjonen av Datakatalogen har vi for eksempel endret de fleste egenskapstypene «Driftsmerking» fra betinget til påkrevd. Disse hadde typisk betingelse «Skal angis om det finnes driftsmerking». I tilfeller der det ikke finnes driftsmerking ønsker vi nå at det angis «Ingen» som verdi. Vi vil da kunne skille på hvor det faktisk ikke er driftsmerking og hvor det er manglende registrering (blank) av driftsmerking, samtidig vil det automatisk bli strengere kontroll ved innhenting av nye data til NVDB.

Tilsvarende har vi i dag en del egenskapstyper med betingelse «Skal angis hvis Ja», f.eks egenskapstype Sittemulighet for Leskur, denne type egenskaper vil vi vurdere å endre til påkrevd. Se logg for endringer i denne versjonen.

Kontroll-/veieplass

Det er innført en ny egenskapstype for å kategorisere slike plasser ut fra hvor omfattende kontroll de er tilrettelagt for og hvor mye fast utstyr de har. Det er også gitt mulighet for at en Kontroll-/veieplass kan knyttes opp mot Trafikkstasjon. Det vil bli gjort en gjennomgang av disse dataene.

Systemobjekt vil utgå

Vegobjekttype Systemobjekt (VT794) har fått prefiks «Utgår». Vegobjekttype vil utgå i kommende versjon av Datakatalogen. Alle data blir slettet. Vi vil i forkant undersøke om koordinater fra systemobjektet kan benyttes som egengeometri. Dette kan være aktuelt for vegobjekter som ikke har egengeometri. Vi vil i så fall lage script som kan opprette egengeometri basert på tilkoplet systemobjekt.

Systemobjektet ble innført i NVDB i tilknytning til registreringsverktøyet Vegreg, som en første variant for registrering av egengeometri. Denne metoden har ikke vært i bruk på flere år. Systemobjektet ligger fortsatt som datterobjekt til mange vegobjekt i NVDB og skaper forstyrrelser i noen sammenhenger. Vi ønsker å gjennomføre sletting i forbindelse med versjon 2.31.


Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt med oppdatering av produktspesifikasjoner.

Objektlister

Det er kun få endringer i Objektlistene

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.

44 – Kontroll-/veieplass (LoggID 8816)
570 – Trafikkulykke (LoggID 8689)
571 – Ulykkesinvolvert enhet (LoggID 8690)
572 – Ulykkesinvolvert person (LoggID 8691)
581 – Tunnel (LoggID 8813)
822 – Landbruksvegklasse (LoggID 8808)
538 – Gate (LoggID 8754)
595 – Motorveg (LoggID 8753)
860 – Evakueringsbelysning (LoggID 8695)
153 – Værstasjon (LoggID 8693)
482 – Trafikkregistreringsstasjon (LoggID 8692)
902 – Bruksklasse, spesialtransport (LoggID 8845)
903 – Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell (LoggID 8846)
904 – Bruksklasse, normaltransport (LoggID 8687)
905 – Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell (LoggID 8685)
912 – Funksjonsklasse (LoggID 8810)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»