Datakatalogversjon 2.31

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden. Denne versjonen er gyldig i NVDB fra 6/2-2023.

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon (2.30) til denne versjonen (2.31) er tilgjengelig nedenfor (Sist oppdatert 2.februar).

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj.

Gjennomgang av geometri

Vi har gjort en grundig gjennomgang av geometriegenskapstypene i NVDB. Det er gjort en del prinsipielle valg som igjen har medført endringer. Mer info her.

Systemobjekt fjernes i sin helhet

Vi fjerner Systemobjektet i sin helhet fra NVDB nå. Vi kommer til å ta en kopi av gjeldende systemobjekt-forekomster inkludert informasjon om hvilket vegobjekt (NVDBID) og vegobjekttype de er koplet til. Det kan også være aktuelt å gjøre tiltak for å hente ut informasjon fra disse for å berike eksisterende vegobjekter. Vi fjerner de uansett nå da det skaper en del praktiske utfordringer å ha de med «på lasset».

Ny vegobjekttype Vegforvalter

Vi innfører ny vegobjekttype «Vegforvalter». Hensikt med denne er å tydelig kunne skille på hvem som er vegforvalter på ulike strekninger. I første omgang vil vi legge inn slik informasjon for riksvegnettet for å kunne få fram hvor Nye Veier AS er vegforvalter og hvor Statens vegvesen er vegforvalter. Denne informasjonen vil bli indeksert i NVDB. I praksis vil det si at håndtering i API-et og i Vegkart vil bli omtrent som for vegkategori.

Justeringer Tunnel

Vi har gjort noe justering og rydding på Tunnel. Det er fjernet noen egenskapstyper, bla tunnelnummer, videre er det gjort forenkling angående restriksjonsklasse. Se logg for detaljer. Sikkerhetskopi fra før endring er tilgjengelig nedenfor.

Utemøbler

Vi har tatt oss frihet til å rydde litt i liste over type utemøbler. Det er gjort noen sammenslåinger av verdier. Videre påpekes det at det er ønskelig at hver forekomst registreres som eget vegobjekt framfor å benytte egenkapstype Antall. Vi anbefaler å ta en kjapp kontroll på at verdier stemmer med virkeligheten, og at det gjøres om til enkeltforekomster. Se loggID 8953 m.fl.. Sikkerhetskopi fra før endring er tilgjengelig nedenfor.

Målemetoder – SOSI 5.0

Vi innfører nye datafangstmetoder (målemetoder) i NVDB. Disse blir innført i SOSI 5.0. i løpet av våren. Vi legger disse verdiene sammen med gjeldende verdier (Målemetode 0-99) i Datakatalogen. Det vil bli en overgangsperiode der både nye og eksisterende vil kunne benyttes. På et tidspunkt blir alt konvertert til nye datafangstmetoder. Tidsplanen rundt dette er ikke helt klar, derfor også litt usikkert om når nye metoder vil kunne fungere i praksis.


Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt produktspesifikasjoner. Vi vil gjøre en del oppdateringer i etterkant av Datakatalogversjonen.

Objektlister

Vi har forholdsvis avanserte egenskapsskjema knytet de enkelte vegobjekttypene som er med i Objektlistene. Disse skjemaene var opprinnelig benyttet for å registrere data i. Dette behovet er ikke lenger er til stede, så vidt vi vet. Vi vil derfor komme til å gjøre disse egenskapsskjemaene om til mer forenkla oversikter. I første omgang vil det bli noe lignende som oversiktene over egenskapstyper i produktspesifikasjonene. Vi har vurdert å fjerne egenskapsskjemaene helt, men ser på det som en mulighet for dokumentasjon i forbindelse med kontrakt om leveranse av data til NVDB.

Når det gjelder innhold i objektlistene så er Kantklippareal tatt med i Objektliste 2, Siktsone er tatt med i Objektliste 1. Ellers noe justeringer på egenskapsnivå.

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.


581 – Tunnel (LoggID 8815, 8914 og 8911)
794 – Systemobjekt (LoggID 8928)
779 – Kommunedele (LoggID 8929)
28 – Utemøbler (LoggID 8950, 8951 og 8952)
528 – Tverrprofil (LoggID 8902)
343 – Stedsnavn (LoggID 8965, 8964, 8962, 8960, 8959)
44 – Kontroll-/veieplass (LoggID 8896)
100 – Jernbanekryssing (LoggID 8876)
813 – Gågate
474 – Brannslokkingsanlegg (8901)

Meld fra

Om det skulle bli problem av noe slag i forbindelse med ny versjon ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema.