Endringer i Datakatalogen

Nedenfor finnes endringslogg for Datakatalogen. Videre er det litt generell info om endringer samt oppsummering av endringer for de enkelte versjoner av Datakatalogen.

Endringslogg

Fil nedenfor viser både aktuelle, kommende og gjennomførte endringer i Datakatalogen. Filen har følgende faner/ark:

  • 1 Endring NÅ: Endringer som er planlagt i førstkommende versjon av Datakatalogen.
  • 2 Endring KOMMER: Endringer som er planlagt i framtidige versjoner av Datakatalogen.
  • 3 Endring GJENNOMFØRT: Endringer som er gjennomført i foregående versjoner. Foreløpig fra og med versjon 2.30
  • Forklaring: Beskrivelse av hva de ulike kolonnene i regnearket betyr.

2024-06-14: Endringslogg for versjon 2.37 ble nylig oppdatert (se lenke under). En del av endringene er beskrevet under oppsummering for versjon 2.37 i tabellen nedenfor. Dette er endelig logg for versjon 2.37.

Generelt om endringer

Endringer kan være av type A, B eller C avhengig av hvor mye de påvirker eksisterende data i NVDB. A-endringer er mest omfattende og skal være bekreftet seinest 4 uker før ny versjon blir offisiell, B-endringer skal være bekreftet seinest 2 uker før ny versjon og C-endringer seinest 1 uke før. Bekrefta endringer er markert med en dato i kolonne «Bekreftet».

Endringsloggen vil minimum bli oppdatert ved A, B og C-frister samt i etterkant av ny versjon. Det framkommer av filnavn på endringsloggen hvilken dato den sist ble oppdatert.

Spørsmål eller kommentarer til foreslåtte endringer kan meldes via vårt kontaktskjema på vegvesen.no. Kryss av i feltet «Datakatalogen….». Referer gjerne også til Endring_ID (kolonne A i logg).

Se mer detaljert forklaring knyttet til endringer her: –> Veiledning – Forklaring

Datakatalog versjon 2.37 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog
Trafikkregistreringsstasjon mmData om trafikkregistreringsstasjoner overføres i dag fra Målestasjonsregisteret til NVDB. På et tidspunkt vil data i stedet bli overført fra Trafikkdatasystemet. I den forbindelse foretar vi en gjennomgang av vegobjekttypene «Trafikkregistreringsstasjon» og «Detektor, trafikk» hvilket igjen medfører en del endringer, noen nå i versjn 2.37 og noen i seinere versjoner. Det vil også bli opprettet en ny vegobjekttype «Trafikkregistreringspunkt» som representerer selve snittet på vegen der det registreres trafikk. Struktur blir da som følger: Trafikkregistreringsstasjon består av ett eller flere Trafikkregistreringspunkt som igjen består av en eller flere Detektor, trafikk.
«Detektor, trafikk» til «Sensor i vegbanen»I forbindelse med prosessen beskrevet i punkt over er det også foreslått at vegobjekttype 167 endrer navn fra «Detektor, trafikk» til «Sensor i vegbanen». Vi gjennomfører denne navneendringen nå i versjon 2.37. I tillegg setter vi på prefiks «utgår» på de typene av som som ikke er sensor i vegbane. Det gjelder egenskap 1183 Type. Kamera og Radar som er egne vegobjekttyper må benyttes i stedet.
Utgår Landskapsbelastning
Landskapsproblemnivå
Landskapsverdi
Disse tre vegobjekttypene vil bli merket «Historisk» i Datakatalogen. Vegobjekttypene var foreslått utgått, men det har kommet innspill fra flere hold om at det er ønskelig at informasjonen beholdes i NVDB. Merking med «Historisk» indikerer vi at disse vegobjekttypene ikke er i aktiv bruk, men fungerer utover det som andre vegobjekttyper.
Utgår_HavarinisjeVegobjekttype med tilhørende data blir fjerna fra NVDB. Havarinisjer skal registreres som Trafikklomme (VT47) med bruksområde «Havarinisje/stopplomme». I tilfeller der det i dag er registrert «Utgår_Havarinisje» og det ikke er registrert «Trafikklomme» på tilnærmet samme sted (innenfor 30 meter) vil vi opprette Trafikklomme vha script. Vi ber om at alle dataansvarlige tar en vurdering av sine «Utgår_havarinisje» og sletter de som ikke skal videreføres i god tid før ny versjon.
Utgår_SnunisjeVegobjekttype med tilhørende data blir fjerna fra NVDB. Snuplasser i tunneler skal registreres som Snuplass (40). I tilfeller der det i dag er registrert «Utgår_snunisje» og det ikke er registrert «Snuplass» på tilnærmet samme sted (innenfor 30 meter) vil vi opprette Snuplass vha script. Vi ber om at alle dataansvarlige tar en vurdering av sine «Utgår_snunisje» og sletter de som ikke skal videreføres.
Skap, tekniskFølgende nye typer vil bli lagt til: ATK-skap, Værstasjonsskap, Kamerastasjonsskap, Utstyrsskap. Veglysskap er spilt inn som egen type, men disse skal registreres som «Fordeling» med bruksområde «Veglys».
NødstyreskapNødstyreskap er lagt til som egen vegobjekttype i Datakatalogen. I dag er Nødstyreskap registrert som Skap, teknisk. Fra fagmiljøets side er det ønskelig å ha dette som egen vegobjekttype for å kunne ha spesifikke egenskaper og for å kunne styre bedre rettigheter til oppdatering. Bruksområde «Nødstyreskap» knyttet til Skap teknisk får prefiks «Utgår». Vi lager script som oppretter ny forekomst av «Nødstyreskap» der det i dag finnes Skap, teknisk med «Type» = «Nødstyreskap». Dersom dataansvarlige selv gjør denne jobben manuelt, ber vi om at tilsvarende forekomst av Skap, teknisk slettes.
Basseng/magasinBruksområde «Utgår_Oppsamling av forurensning» fjernes helt fra NVDB. De forekomstene av Basseng/magasin som har denne verdien vil automatisk få endra verdi til «Rensebasseng» (7941).
Ulykkespunkt, Ulykkesstrekning Ulykkesstrekning, egendefinert Videre skjebne for disse vegobjekttypene er enda ikke avklart, de blir derfor ikke fjernet i versjon 2.37
Objektliste
Det vil bli noen justeringer. Justeringer vil framkomme av logg.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: 874, 888, 860, 208, 804, 805, 972 og 42.

Datakatalog versjon 2.36 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog
BruksklasseInnfører telerestriksjoner i veglistene. Det medfører i denne versjonen ny egenskapstype på bruksklasse-vegobjekttypene for å angi bruksklasse i periode med telerestriksjon. I seinere versjon vil det også bli lagt inn dato for start slutt periode. Samtidig fjernes egenskapene som har opplyst om maks totalvekt for normaltransport.
LuftfartshinderDet er nå mulig å merke luftspenn (kabler) og lysmaster som kommer i kategorien luftfartshinder og dermed er rapporteringspliktige til Nasjonalt Register over Luftfartshinder (NRL). Vi ser på mulighet for å lage en løsning for å overføre slike data direkte fra NVDB til NRL. Prioritering er foreløpig ikke avklart.
Holeplassutrustning mmDet er gjort noe opprydding i forbindelse med at det jobbes med nye produktspesifikasjoner. Det gjelder også Kollektivknutepunkt,
Rekkverk og Kryssingsmulighet/åpningListe med typegodkjente rekkverk er gjennomgått og oppdatert. Det er lagt inn URL til mer info på vegvesen.no i beskrivelsesteksten for de enkelte verdiene. Vegobjekttype Kryssingsmulighet/Åpning har fått noen nye egenskapstyper, blant annet mulighet til å angi produktnavn/typegodkjenning samt mulighet til å skille ut åpninger som benyttes i midtdeler.
UtgårVegobjekttyper som fjernes fra Datakatalogen: 798 – Trafikkmengde kjørefelt. Denne har ikke vært i bruk på ei god stund.
Ulykkespunkt, Ulykkesstrekning og Ulykkesstrekning, egendefinert vi bli fjerna fra Datakatalogen i neste versjon. Dette er avtalt med trafikksikkerhetsmiljøet.
Objektliste
Legger til Plantekum og Kryssingsmulighet/åpning. Mindre justeringer.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Ventilator (212) + vegobjekttyper som fjernes fra NVDB.

Datakatalog versjon 2.35 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog
SykkelVi gjør noen endringer i vegobjekttyper for registrering av sykkeltilbud/sykkelruter. Vegobjekttype «Sykkelrute, nasjonal» skal fra nå også inneholde nasjonale ruter som er offisielt tilbud langs riksveg. Vegobjekttype «Sykkeltilbud, riksvegrute» blir del av registrering/beregning av tilstandsindikatorer. Vegobjekttypen vil i versjon 2.36 få nytt navn «Tilstandsindikator, sykkel». Denne vegobjekttypen skal kun registreres på hovedveg (ikke lenger på lokalt vegnett).
Spor/jevnhetVi fjerner nå spor- og jevnhetsdata med tilhørende statistikk fra NVDB. Disse dataene er ivaretatt i andre systemer. Dette utgjør en stor andel av datamengden i NVDB. I og med at disse dataene ikke har vært publisert gjennom API Les vil endringen ikke ha stor betydning for ytelse.
Klassisk ryddingVi fjerner noen vegobjekttyper som var relatert til NVDB klassisk. Dette gjelder f.eks vegobjekttype «Oppdrag» og «Oppgave»
Nye fylkerDet er gjort noen justeringer i forbindelse med at det skjer en oppsplitting av tre fylker. Det er endret i liste med tillatte verdier der fylker inngår.
Andre endringerDet er gjort en del mindre justeringer i forbindelse med at vi jobber med produktspesifikasjoner. Dette gjelder bla for Rasteplass, Holdeplassutrustning, Kollektivknutepunkt, Toalettanlegg, Snøskjerm, mm
Objektliste
Ny versjonNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig ca. 1 uke etter at Datakatalogen er lansert. Det er kun mindre justeringer. Faunapassasje og Ladetårn er lagt til i Objektliste1.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Ventilator (212) + vegobjetktyper som fjernes fra NVDB.
Info om versjon 2.35

Datakatalog versjon 2.34 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog 
Ventilasjon i tunnelVifte/Ventilator endrer navn til Ventilator. Ventilatorer skal koples til Ventilasjonsanlegg. Vi fjerner mulighet for å kople direkte til tunnelløp (NB! Utsettes til V2.35). Ved å filtrere logg på «Ventilasjon» i kolonne «Referanse» gis det oversikt over alle endringer knyttet til ventilasjon.
Gate – AdresseVegobjekttype endrer navn fra Gate til Adresse. Dette gjøres for å tilpasse begrepsbruk til Matrikkel
UtstyrsmastNy vegobjekttype. Skal kan benyttes i tilknytning til antenner. Vi vil komme tilbake til dette i neste versjon av Datakatalogen.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
Objektliste
Ny versjonNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig ca. 1 uke etter at Datakatalogen er lansert.
Ny veilederNy versjon av veileder for Objektliste ble publisert i juli. Den er tilgjengelig på vegvesen.no. Det er behov for litt etterjustering. Vi regner med å få ut en ny versjon i høst.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB, f.eks kan berørte datasett som sendes til NVDB bli avvist. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Adresse (538), Gassmåler (215), Sykkelrute, nasjonal (705), Ventilator (212) (tidligere vifte/ventilator)
Info om versjon 2.34

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog versjon 2.33 – Oppsummering

Datakatalogen
Fjerne egenskapstyper
el-objekter
Vi fjerner en del egenskapstyper fra Elektrisk anlegg, Lysarmatur og belysningsstrekning. Det anbefales å se gjennom egne data.
FeltstrekningVi forbereder for bedre informasjon om vegenes feltinndeling
BelegningVi innfører Belegning som ny vegobjekttype. Den får suffiks «(test)» nå i starten.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
ObjektlisteNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig i løpet av 1 til 2 uker fra 19/6.
Justering av FKB-objekttyperSom ledd i tilpasning til FKB vil vi fjerne noen FKB-objekttyper fra Objektlisten og legge til andre slik at det samsvarer med FKB 5.0.
Ny versjon av veilederDet er sendt ut ny versjon av Veileder til Objektlista på en liten høring. Vi har ambisjon om å få denne klar til utsendelse av Objektlista.
KonsekvenserFjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til ID i detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.
Vegobjekttyper hvor det kan bli trøbbel med lagring– Belysningsstrekning (VT 86).
LoggID: 3697, 3700, 3755, 8398, 8400, 8743
– Lysarmatur (VT 88). LoggID 9082
– Elektrisk anlegg (VT 461). LoggID: 9059, 9060, 9061 og 9062
– TEN-T veg (VT 826)
Info om versjon 2.33

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *