Datakatalogversjon 2.32

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden. Denne versjonen blir gyldig i NVDB fra 24/4-2023.

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon (2.31) til denne versjonen (2.32) er tilgjengelig nedenfor (Sist oppdatert 21.april). Dette er siste versjon om det ikke skulle dukke opp noe uforutsett.

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj. Det er dessverre slik at vi ikke har fått med alle endringsønsker som er spilt inn. Vi er nå i ferd med å gå over til å beskrive hele «køen» med endringer som vil komme i stedet for å beskrive endringer versjon for versjon. Første versjon av slik oversikt er tilgjengelig her. Det vil da forhåpentligvis bli mer forutsigbart hvilke endringer som kommer i ulike versjoner.

Fjerner Friksjonsmåling og Friksjonsmåleserie

Vegobjekttype Friksjonsmåling og Friksjonsmåleserie blir fjerna fra NVDB/Datakatalogen. Dette er data som nå håndteres i andre system. Friksjonsmålingene har ikke vært tilgjengelig gjennom API-et den siste tiden. Vi har ikke registrert at de har vært etterlyst. Dette er del ryddearbeid i Datakatalogen

Oljeutskiller/Oljeutskilling

Vi har vurdert å innføre ny vegobjekttype «Oljeutskiller». Dette ble av ulike årsaker likevel ikke innført. Per i dag legges det inn informasjon om oljeutskilling i form av egenskapstyper til Kum, Basseng/magasin eller Tank. Slike egenskaper ble lagt til for Tank i denne versjonen. Det er nå også gitt mulighet til å angi om det er koalesensfilter i tilknytning til oljeutskilling.

Endring gjennomkjøring forbudt

Det legges opp til å kunne legge inn gjennomkjøring forbudt på en mer presis måte. Dette oppnås ved at v i innfører ny vegobjekttype «Gjenomkjøring forbudt grense» i tillegg til eksisterende vegobjekttype «Gjennomkjøring forbudt» . Det legges inn ulik vegobjekttype i hver ende av gjennomkjøring-forbudt-strekning.

Rydding – fjerning av overflødige vegobjekttyper

Vi har fjernet noen vegobjekttyper i denne versjonen. I tillegg til Friksjonsmåling og Friksjonsmåleserie gjelder det Transportlenke (539), Siktklasse (830), Grøfteklasse (832). Dette er vegobjekttyper som ikke er i bruk. Transportlenke ble benyttet i forbindelse med tidligere Elveg-leveranser. For denne vegobjekttypen finnes det forekomster for det meste av vegnettet. Det blir ikke tatt sikkerhetskopi av disse dataene da dette er data som er benyttet for det formålet. Når det gjelder Siktklasse og Grøfteklasse så er dette vegobjekttyper som aldri har blitt tatt skikkelig i bruk. Antall forekomster er tilnærmet null.

Ny vegobjekttype Informasjonstavle sykkel

Vi innfører ny vegobjekttype Informasjonstavle sykkel. Dette er tavler som kan være supplement til Trafikkregistreringsstasjoner. Tavlene viser antall passeringer. Slike tavles skal være koplet til Trafikkregistreringsstasjon.

Skiltplate – Uoffisielle underskilt

Det finnes en rekke forhåndsdefinerte underskilt med eget skiltnummer (808.101-188). Samtidig finnes det også underskilt ute på vegen som ikke er blant disse. Det kan være at dette er underskilt som er godkjent spesifikt, det er underskilt som ble satt opp da det var annet regelverk, eller annen årsak. Denne type underskilt skal registreres med verdi «808 – Underskilt med annen tekst» (TV9383). Teksten på underskiltet skal angis til egenskapstype «Tekst» (ET 1910). Skiltnummer U850 (TV9949) har hatt samme funksjon. Data tilhørende denne verdien vil bli flyttet automatisk til TV 9383. Det tas sikkerhetskopi. Vi ser at det er litt forskjellig som ligger inne på disse skiltnumrene, vil derfor oppfordre til rydding.

Sykkelrute tur/fritid

Denne vegobjekttypen blir reindyrka for bruk til nasjonale og internasjonale sykkelruter. Det vil komme en justering på de øvrige sykkelrute-objekttypene seinere i år.

Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt med produktspesifikasjoner. Vi vil gjøre en del oppdateringer i etterkant av Datakatalogversjonen.

Objektlister

Det blir noen mindre justeringer i Objektlista. Vegobjekttype Tank legges til.

Objektlista kan bli noen uker forsinka da vi vil gjøre en første tilpasning av FKB-delen av Objektlista til FKB 5.0.

Som tidligere nevnt har vi klar oppdatert prosedyre for å generere Objektlista. Dette inkluderer ny utforming av egenskapsskjemaene. Se eksempel nedenfor. Per nå (2023-04-20) er det ikke helt klart om ny versjon blir med nye egenskapsskjema eller ikke.

Egenskapsskjema Objektliste

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.

45 – Bomstasjon (LoggID 8990 og 9030)
539 – Transportlenke (LoggID 8989)
571 – Ulykkesinvolvert enhet (LoggID 8977 og 8988)
606 – Innkjøring forbudt (LoggID 8998)
977 – Tillatt kjøreretning (LoggID 8997)
5 – Rekkverk (LoggID 9014)
913 – Gjennomkjøring forbudt (LoggID 9026)
96 – Skiltplate (LoggID 9028)
573 – Svingerestriksjon (LoggID 9029)
705 – Sykkelrute Tur, fritid (LoggID 9031)
830 – Siktklasse (LoggID 9036)
832 – Grøfteklasse (LoggID 9037)
626 – Friksjonsmåleserie (LoggID 9038)
526 – Friksjonsmåling (LoggID 9039)

Meld fra

Om det skulle bli problem av noe slag i forbindelse med ny versjon ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema.