Hva er Nasjonal vegdatabank (NVDB)?

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og inneholder blant annet følgende informasjon:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegning og trafikkmodellering

NVDB inneholder muligheter til å registrere fagdata knyttet til vegen. Hvilke fagdata som kan registreres, er definert i en egen database som kalles Datakatalogen.