Status NVDB og Geodata, mars 2018

Her følger en liten status fra noe av det vi jobber med på NVDB og Geodata i Vegdirektoratet!

Prosjekt for nytt referansesystem

Vegvesenets sentrale database for vegnett og tilhørende fagdata – NVDB – gjennomgår for tiden en stor oppgradering. Oppgraderingen består av:

Uavhengighet av administrative inndelinger

NVDB er i dag oppbygd på en måte som er sterkt bundet til administrative grenser. Gjennom oppgraderingen gjøres NVDB uavhengig av disse en gang for alle.

Nytt referansesystem i databasen

Som en følge av uavhengigheten av administrative inndelinger, endres måten andre programmer knytter seg til NVDB’s veger og posisjoner langs disse på.

Forenkling av programgrensesnittet

NVDB har gjennom årene fått utviklet flere ulike programgrensesnitt for å dekke mange ulike behov. Disse vil nå bli erstattet av ett standardisert grensesnitt, NVDB API (Les og Skriv). Det vil også gjøre NVDB lettere tilgjengelig for nye interne og eksterne brukere.

NVDB og Geodatas øvrige systemer vil også oppdateres til å bruke NVDB API.

Det nye NVDB, inkludert NVDB og Geodatas øvrige, tilpassede løsninger, vil settes i drift høsten 2019.

Mange andre av Vegvesenets NVDB-relaterte løsninger vil også være oppdatert til denne datoen, mens andre vil komme etter i perioden fram mot 01.08.2021, når kompatibiliteten med gamle løsninger vil opphøre.

Ny kartinnsynsløsning

Elin Leikvang og gode hjelpere fra regionene jobber med å få på plass de siste detaljene i den nye kartinnsynsløsningen før vi så smått kan begynne å dele en betaversjon. Vi venter på noen detaljer vi ikke har tidsmessig kontroll på selv, men håper å ha det på plass innen noen uker.

Ny registreringsklient

Det er gjennomført dialogmøte med syv leverandører som har vist interesse for anskaffelsen. Vi er nå i en fase der vi gjør avklaringer rund etatens brukerbehov sammen med geodatamiljøene i regionene. Forventet videre framdrift er ferdigstilling av kravspesifikasjon fram mot sommeren, konkurranseutlysning i august/september og implementering januar 2019.

Geomatikkdagene og Norge Digitalt teknologiforum

Den 14. mars deltar Jan Kristian Jensen på geografisk IT – workshop på geomatikkdagene i Stavanger. Jan bruker en del tid på tilrettelegging av nvdb-data for ulike fagmiljø internt og eksternt – både med og uten historikk. Han har ellers jobbet med neste års Norge Digitalt teknologiforum og videreutvikling av ruteplantjenesten.

Leica Cyclone – For dere som jobber i SVV

Da er jobben med Leica Cyclone utført.

1. Lisensserver er oppe og kjører
2. Eksisterende brukere er konvertert til serverlisens
3. Tilgang til installasjon er nå mulig via Programportalen.

Installasjonen er ikke helautomatisk, så det er skrevet en liten brukerveiledning om hva bruker må gjøre selv.
Denne veiledningen er det link til fra informasjonsteksten i Programportalen…

… eller man kan søke den fram på Intranettet via «BSS-Kuba».

Og forresten…

  • Lisensserver for Trimble Business Center (TBC) er på plass.
  • Vi er i sluttfasen av evaluering av tilbud på ny utstyrsavtale.