Status NVDB og Geodata, mai 2018

Før Norge begynner å falle inn i sommerferiemodus, her kommer en status fra oss på NVDB og Geodata!

Koble holdeplass- og ferjedata med Entur

I Norge er det Entur som holder styr på kollektivruter og holdeplasser. Men Statens Vegvesen vedlikeholder mange av disse på hovedvegnettet. Derfor har vi i NVDB 68.460 forekomster av «487 holdeplassutrusting», med detaljer om utstyr og utrustning. For å unngå kaos og navneforvirring skal vi ha entydig kobling mellom NVDB og Enturs register. Vilhelm og Jan har laget en analyse som ut fra koordinater og egenskapsverdier finner mulige koblinger mellom Entur-holdeplasser og NVDB 487 holdeplassregister. Når vi er skråsikre så oppdaterer vi direkte i NVDB via skriveapi. I denne runden tok vi egenskapene NSR_Stopplace_ID (23.677 oppdatert) og NSR_Quay_ID (40.551 oppdatert). Men det er altså 27.907 holdeplasser igjen der vi er mer usikre på koblingen til Entur. For disse skal vi lage en arbeidsflyt hvor lokalkjente kan bruke GIS-verktøy på en effektiv måte.

Erfaringsutveksling med Trafikverket Bilderesultat for trafikverket.se logo

15 mai hadde NVDB- og geodataseksjonen besøk fra Trafikverket. Tre representanter som jobber med svensk NVDB og dataflyt mot NVDB, besøkte Trondheim. Agenda for erfaringsutvekslingen var knyttet Bilderesultat for statensvegvesen.no logohovedsakelig til dataflyt og prosesser for data inn og ut av NVDB. NVDB modellen i Sverige har mange likheter med NVDB i Norge, men måten vi jobber med oppdatering og får data inn til våre forskjellige databanker er svært ulike. Ressursbruken Trafikverket bruker på oppdateringer og innlegging av NVDB relaterte vegdata er svært mye mindre enn det apparatet vi har rundt geodata i SVV. Trafikverket bruker i tillegg nesten bare konsulenter for å legge inn vegnett og mange dei relevante fagdataene som skal inn i banken. Det skal sies at både vegnettsmodell og antall fagdata i svensk datakatalogen, har et mindre omfang enn hva vi har i Norge.
Fremtidige tanker om dataflyt med «en veg inn, og en veg ut» er ganske like i tilnærming for begge organisasjoner.
Begge parter er enige om at vi bør styrke erfaringsutvekslingen, og møtes hvert år. Svensk NVDB var på teknologidagene i fjor, og er invitert i år også.

Ny versjon av datakatalogen

Ellers settes det i drift ny versjon av Datakatalogen 28/5. Har, blant annet, tilrettelagt for at vi skal kunne registrere geotekniske tiltak som f.eks. stabilisering av grunn.

Ny versjon av NVDB123

Vi planlegger å sende ut en oppdatert versjon av NVDB123(versjon 4.8.6) i løpet av to-tre uker.

Rettet feil ved

  • redigering av kurve eller flategeometri har ført til at høyde slettes
  • felles-oppdatering av flere objekttyper, f eks bruksklasser
  • redigering av punktobjekter som gis punktgeometri
  • oppslag mot vegbilder for fylke 50
  • oppslag mot Kartverkets bakgrunnskart
  • vegnettsinnsjekk

I tillegg er søkefunksjonen «søk eiendom» tatt vekk og riksvegrute-periode oppdatert til å inkludere ny NTP-periode.

Sommerhjelp

Vi er fornøyde med å ha fått hyret inn Jon Eric Westerlund som sommerhjelp i år, som i fjor. I sommer skal han jobbe med vegbredde- og kurvaturberegning i samarbeid med sommerhjelp i region øst.

 

Bilder fra: www.telemark.no, www.trafikverket.se, www.vegvesen.no, www.vectorstock.com