Nytt fra NVDB

For noen av oss er sommerferien så vidt startet mens andre holder fortet. Aktivitetsnivået i NVDB har vært høyt denne våren. Vi har nettopp produksjonssatt ny versjon av NVDB. Ny versjon hadde desverre en del feil noe som har medført mye ekstraarbeid og en del ulemper for våre brukere. Dette må vi bare beklage. Vi har nå fokus på å få avklart og løst feilene. Våre varslingsrutiner vil også bli gjennomgått.
 
Strategi for NVDB 2014 – 2017:

Formålet med NVDB-strategien er å stake ut en retning for videre utvikling og forvaltning av NVDB. Strategiens fokusområder er på innholdet, den tekniske siden og prosessene relatert til NVDB. Nåsituasjonen og utfordringsområdene for de respektive fokusområdene er beskrevet i kapitlene «Innhold i NVDB i dag og NVDB-systemet.

Overordnet målbilde for strategiperioden:

  • Sikre kjent kvalitet på data i NVDB
  • Forenkle uthenting fra og oppdatering av data i NVDB
  • Ta ut forbedringspotensiale i forvaltningsprosessene for NVDB og omkringliggende systemer
Strategien, med tilhørende handlingsplan er nå ute på høring. Strategien skal legges fram for ELM 26 juni, på samme ELM skal også IKT strategien legges fram, det er fokus på en samkjøring av disse to strategiene.
 
Kvalitetsprosjektet:
I disse dager jobbes det hovedsakelig med  elektroobjekter. Arbeidet er omfattende, og vi må se nærmere på flere fagdata enn først planlagt. Målet er å tilnærme oss den nye SOSI ledning, samtidig som vi i varetar interne behov og forenkling for de som skal registrere og bruke våre data. Ny versjon av Datakatalogen blir lansert i slutten av juni, og noen av disse elektroobjektene vil da være avklart og oppdatert. Resten blir jobbet videre med frem til høsten.
 
Andre fagdata som jobbes med er: skjerm, voll, stikkrenner,  kum, rørledninger, brannslokkingsapparat og tilhørende tunnelutstyr. Disse blir oppdatert i Datakatalogen i løpet av sommeren.
 
I forbindelse med siste versjon av Datakatalogen, lansert 23. mai, vil noen nye produktspesifikasjoner bli tilgjengelig nå i juni. I første omgang gjelder dette rekkverk og rekkverksende. 
 
Vegnett 2013:
Prosjektet skal i hovedsak realisere:
  • Ny vegnettseditor basert på NovaPoint skal utvikles, og denne skal i sin helhet erstatte dagens vegnettseditor som bruker GIS/LINE, Topologieditor og OD.
  • Nødvendige deler av NVDB (vegnettseditor, database og fileksport) skal håndtere SOSI versjon 4.5.
  • Vegstatus skal utvides med nye statuser. Dette innebærer spesielt endringer på vegnettsfilteret i NVDB, men også andre deler av systemet.
Ny vegnettseditor er planlagt produksjonsatt i månedskiftet nov/des 2013. Pr dags dato ligger prosjektet litt etter skjema, men dette forventes tatt inn innen utgangen av juni.
 
Åpne Vegdata:
Prosjektet skal realisere nytt grensesnitt (API) for data ut fra NVDB samt en innsyns og rapportløsning fra NVDB, Vegkart. Ny versjon av Vegkart er nylig produksjonsatt. I denne versjonen ligger det bl.a. en stor forbedring av spørrefeltet samt tilpasning til ny grafisk profil for SVV. Utviklingsaktiviteten i prosjektet er skrudd ned for å tilpasse seg budsjett. Vi tar sikte på øke aktiviteten ved nytt budsjettår. 
 
Det tekniske rammeverket for Vegkart og nytt API er nå i hovedsak på plass, for Vegkart vil hovedfokuset framover være å fylle løsningen med funksjonalitet og innhold. Det vil nå bli etablert en referansegruppe for utviklingen av vegkart. Første møte i referansegruppen er planlagt over ferien. Vi håper gjennom dette å kunne ivareta brukerbehovene best mulig. Et annet område som har stort fokus i prosjektet er tegnsetting og representasjon av objektene i kartet. Slik løsningen i dag fremstår er dette ikke godt nok, vi har valgt å avvente dette arbeidet noe for å få realisert grunnsteinene i løsningen.
 
NVDB 123 og VegReg:
Er begge verktøy som benyttes for registrering og innsyn i NVDB. Verktøyene har en del felles, bl.a. kartløsning og opplasting av data til NVDB. Vi ser at det med tiden er blitt noe overlappende funksjonalitet i verktøyene. Det etableres nå en arbeidsgruppe som skal se på samkjøring av disse verktøyene. På sikt ser vi for oss et fellesverktøy for registrering, arbeidstittel for dette fellesverektøyet er «NVDB-Registrering».
 
I dette arbeidet vil vi også se på eventuelle kortsiktige tiltak for å møte behovene for enkel uteregistrering og hvordan drive uteregistrering på høyhastighetsveier.
 
Vi tar gjerne tilbakemeldinger og innspill på vårt arbeid, ikke alt som vi jobber med ble med i dette nyhetsbrevet.
 
Per Andersen