Hva er forbindelsen mellom ELVEG, VBASE og NVDB?

Vegnettsdataene FKB veg, Elveg og Vbase bruker alle elementet TRANSID som unik nøkkel på akkurat denne vegstrekningen. Bruken av TransID er eldre enn NVDB, men NVDB er i dag orginalkilden til både TransID (og øvrige vegnettsdata). Disse TransID’ene vedlikeholdes i NVDB under navnet Transportlenke. NVDB ID’en til et transportlenke-objekt er identisk med transID-verdien i Elveg, Vbase eller FKB veg. Dermed er det trivielt å hente data ut fra det nye NVDB-api’et.

Et transportlenke-objekt i NVDB har vegreferanse (vegnummer, parsellnummer) og meterverdier (til-fra). Vegreferanse er en av tre mulige måter å søke opp vegstrekninger i NVDB (de to andre er geometri og ID til veglenken, ref http://api.vegdata.no/verdi/vegreferanse.html  ). Vegreferanser stammer fra tiden før presis satelittnavigasjon, og er en menneskelig forståelig måte å navigere vegnettet på. Interesserte kan lese mer om dette fascinerende temaet i den utmerkede håndbok v830 – anbefalt lesning!

Det å bruke vegreferanse som koblingsnøkkel har et par ulemper: Vegnettsendringer blir ikke håndtert på en robust måte, i tillegg til at kommunenummer og vegnummer kan endres ved et pennestrøk. Men bruken av vegreferanse er veldig innarbeidet. Som «dynamisk» oppslagsnøkkel funker det helt greit. Men ønsker du systemintegrasjon med persistent koblingsnøkkel mot NVDB bør du bruke NVDB ID til objektet — eller veglenkeID og posisjon.

Eksempel fra Elveg-SOSI versjon 4.0  (Eigersund kommune, Elveg-leveranse 1.9.2013)

.KURVE 2:
..OBJTYPE VegSenterlinje
..KVALITET 60 200
..DATAFANGSTDATO 20001206
..TRANSID 145816634
..KOMM 1101
..VNR K V 100
..VPA 1 28 48
..VKJORFLT 1#2
..VFRADATO 19500101
..NØH
652134340 -1759380 8560 ...KP 1
..NØH
652134680 -1759020 8570
652134930 -1758660 8590
652135270 -1758190 8620
652135580 -1757820 8650 ...KP 1

TransID’en kan da søkes opp i NVDB slik: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/539/145816634.xml

Begrepet «TransID» eksisterer for øvrig ikke lenger fra og med Sosi 4.5. I stedet brukes de generelle Sosi-mekanismene for identifikasjon – slik:

..IDENT
...LOKALID 145816634
...NAVNEROM NVDB_Transportlenker