Leverandørkonferanse NVDB 26.9.2019

Tid og sted:

Nasjonal vegdatabank (NVDB) skal gjennom regionreformen etableres som en nasjonal tjeneste. NVDB skal være en entydig kilde til navigerbart vegnett, kilde for all statlig rapportering om norske veger, og som et inventarregister for å besvare spørsmål om vegnett og vegobjekter nasjonalt. Det er forventninger til at alle vegeiere benytter NVDB slik at løsningen fremstår som en nasjonal database og kan tilby digital informasjon om vegnett og tilhørende fagdata – uavhengig av hvem som eier og drifter vegen.

Norges vegholdere trenger nye og moderne løsninger!

NVDB er en kompleks database med noen særegenheter. Spesifikt for NVDB er kravet om stedfesting til vegnettet og sammenkobling av objekter i mor-datter hierarkier. Brukermiljøet har til nå vært samlet i et sterkt fagmiljø internt i Statens Vegvesen som har bidratt med dokumentasjon, retningslinjer og prinsipper for arbeid med data til NVDB. Tidligere har SVV selv utviklet spesialverktøy for våre dataforvaltere (NVDB 123, Vegreg, IAKD). ). Disse er planlagt utfaset innen 1.8.2021.

Det er behov for gode løsninger fra markedet!

Fra 1.1.2020 vil situasjonen for dataforvaltning til NVDB endre seg. Brukermiljøet vil være mangfoldig, med stor variasjon i erfaring og behov: Nye Veier med deres entreprenører, Fylkeskommunene med sine vegavdelinger, samt alle norske kommuner, Statens Kartverk og Statens Vegvesen selv. Statens vegvesen vil ikke lengre utvikle og tilby spesialverktøy gratis til alle vegeiere. Vi er derfor avhengig av et samarbeid med markedet. Statens vegvesen vil selv utvikle grensesnitt (API) for skriving og lesing av data til NVDB, samt basisklienter for innsyn (Vegkart) og mottak av data (datafangst), men behov utover dette må vegeiere få dekket fra markedet. Statens vegvesen har i 2019 selv gått til innkjøp av en registreringsklient for NVDB.

1000-1030 NVDB 2020-2030
Målbilde Per Andersen, SVV
Behov, krav, tjenestenivå Per Andersen, SVV
1030-1130 Brukerbehov
Nye Veier AS NN Nye veier As
Fylkeskommune Carl Aaby
Kommune NN Kartverket
1130-1230 Lunsj
1230-1330 Dagens tjenestetilbud sett utenfra: Presentasjon fra Leverandører Asplan Viak, Powel/Gemini og Trimble
1330-1400 Dialog om brukerbehov og tjenestetilbud med leverandører Alle
1400-1430 Nytt nasjonalt referansesystem NN SVV
1430-1500 Grensesnitt og basisklienter fra NVDB: APILES, APISKRIV, Vegkart og Datafangst Terje Brasethvik, SVV
1500 Oppsummering Per Andersen, SVV