NVDB gjør åpen forvaltning

Vi som synes det er artig med vegdata og sånn synes det er kjempeartig at de nye tingene vi gjør  — er nettopp den typen digitalisering som Storting og regjering ønsker fra forvaltningen. At vi kan gjøre det — i stedet for å snakke om det — er selvsagt kjempemoro.

Åpne data er bra — åpen forvaltning er fantastisk!

På mange måter slipper Nasjonal Vegdatabank (NVDB)  ekstremt billig unna fra det felles digitaliseringsprosjektet: Andre etater må sikre at svært sensitive personopplysninger ikke havner på avveie, samtidig som data flyter elegant mellom fagsystem og etater. Vi vegnerder skal bare bygge moderne grensesnitt mot vårt felles register over vegnettet. Med ytterst få unntak er dette offentlig informasjon som bør, kan og skal være åpent tilgjengelig.

NVDB api’et inngår i en modernisering av Vegvesenets tekniske infrastruktur. Det nye API’et gjør at vi kan fornye, forenkle og forbedre, med svært gode resultater — og vi er bare så vidt i gang:

  • Hva skal NVDB inneholde? Informasjonen i NVDB har en nøkkelrolle i planlegging av samferdsel (på alle tidshorisonter!), og i forvaltning og drift av vegnettet. Balansegangen mellom hva som skal lagres i NVDB og hva som hører hjemme i andre fagsystem er krevende, og krever et godt hode og evne til samarbeid på tvers av fagmiljø og avdelinger.
  • Vi vil servere et topologisk, navigerbart vegnett i API’et. (Vi mekket en kjapp prototyp til frigjøringen av kartdata H-2013, bare for å vise hvordan vi tenker).
  • Skrivefunksjoner for fagdata basert på REST prinsipper. Dette er faktisk litt tøffere enn det høres ut som, f.eks. har en moderne tunnel relasjoner til flere tusen andre vegobjekter – eksempel. Krevende, men moro! 
  • Ny vegnettseditor.
  • Skrivefunksjoner for vegnett (dette tar vi til sist).

Dette gjør vi fordi vi trenger disse moderniseringene internt i Vegvesenet — men det er en fryd og fornøyelse å kunne tilby de samme grensesnittene til resten av samfunnet.

Dette er åpen forvaltning i praksis — og det er vi stolte av!