Funksjonelle endringer og feilrettinger som inngår i 2017H1-leveransen av klassisk NVDB

Her er en oversikt over funksjonelle endringer og feilrettinger som inngår i 2017H1-leveransen av klassisk NVDB.

Ny tjenerversjon ble satt i drift torsdag 20. april. Nye Windows-klienter ble lagt ut for nedlasting 20. april og blir distribuert til brukere i SVV snart.

Når det gjelder informasjon om de funksjonelle endringene, kan dette også finnes i oppdatert brukerdokumentasjon, f.eks. i Hjelp-menyen i NVDB 123 og F1 i NVDB Studio.

NVDB123  v4.5.28

Funksjonelle endringer

1. Løsrive Datter fra Mor:
Nytt valg som gjør det mulig å frikoble datterobjekt fra mor.

2. Oppfrisk navn på kontraktsområder:
Kontraktsområder oppfriskes automatisk hvis NVDB123 startes med parameteren KONTRAKTER.

3. Dokumentasjon/bilder – angi bildefiler i importskjema, samt automatisk bildekomprimering generelt:
Bildefiler og annen dokumentasjon kan importeres ved å angi sti/filnavn i regnearket. Justering av bildestørrelsen samt konvertering til JPEG skjer automatisk, maks filstørrelse 200 kB.

4. Justeringer for Skredpunkt (kartvinduet og Excel-rapporter):
Mindre justeringer av kollonnenavn og kolonnebredder.

Feilrettinger

1. NVDB123 klarer ikke å laste kartet når installert på utviklings-VDI:
Bakgrunnskartet virker nå når NVDB123 kjøres i virtuell maskin.

2.  Feil i visning og valg av beredskapsveg:
Hurtigdata viser nå vegstatus-over også for vegreferanser med mer uvanlige verdier som f.eks. beredskapsveg.

3. Mor-datter kobling feiler ved import når mor og datter ikke har samme sideposisjon:
Forbedret sammenkobling av mor- og datterobjekt ved import.

4. Kobler til feil mor når det er to mødre med samme vegref. men forskjellig sidepos:
Forbedret sammenkobling av mor- og datterobjekt ved import.

5. Endre vegtilknytning finner tilknytningen 90 grader på musas posisjon og ikke 90 grader til valgt veg:
Funksjonen «Endre vegtilknytning» er forbedret.

6. Endre vegtilknytning fungerer ikke på strekningsobjekt med punktgeometri:
Funksjonen «Endre vegtilknytning» er forbedret.

7. Feiler i exceleksport av skiltplate i eit kontraktsområde:
Retting som gjør at visse datafeil – objekter som feilaktig indikerer at de har filvedlegg – håndteres riktig.

8. Mangelvisning viser ikke mangel på konnekteringslenke:
Konnekteringslenker med mangler ble ikke markert i mangelvisning.

9. Endre vegtilknytning endrer kvalitetsparameter:
Rettet slik at allerede satte kvalitetsparametre ikke endres når vegtilknytningen endre.

10. Nye objekt fra skjerm gir høyde, «hent fra kart» setter høyde lik 0, egengeometri blir referansegeometri:
Flere rettinger som gjelder posisjonering av objekter på kart.

11. For mange desimaler i egenskapsverdi for lengde og areal beregnet fra egengeometri:
Programmet vil heretter aldri lagre mer enn tillatt antall desimaler for beregnede egenskapsverdier.

12. Ved registrering av ny skiltplate får den automatisk egengeometri fra senter veg:
Programmet vil heretter ikke tildele egengeometri basert på vegen ved oppretting av nye objekter..

Klient-API, Studio, RapportStatus, v4.5.409

Funksjonelle endringer

1. NVDB Studio: Innkjøring forbudt som obligatorisk oppdaterbar objekttype i Vegnettsredigeringsoppdrag:
Innkjøring forbudt blir nå automatisk valgt og satt oppdaterbar når vegnettsredigeringsoppdrag.

2. NVDB RapportStatus: Nytt valg for omstart av statistikkoppgaver:
Statistikkoppgaver med status Startet har nå valget «Bestill ny statistikkgenerering»

Feilrettinger

1. Klient-API: Får problemer med overlapp på objekter:
Av ulike grunner kan ørsmå glipper og overlapp (mindre enn en millimeter) oppstå når man redigerer stedfestingen til objekter. Disse gjorde det umulig å sjekke inn endringer samtidig som de kunne være vanskelige om ikke umulige å rette med klientprogramvaren. Innsjekket vil nå rette slike små feil der det det lar seg gjøre. Det vises en melding i ServerAccess-loggen for hver slik retting.

2. Klient-API: Strekningsobjekter på veg hvor lenke og metreringsretning er forskjellig blir automatisk splittet i «uekte multippel» stedfesting  i visuel og rapport fremstilling.
Funksjonen som «trekker sammen» vegreferanser før de vises i oppdateringsdialogen inneholdt en feil som førte til at enkelte vegreferanser ikke ble vist som forventet:
Denne er nå rettet.

3. Klient-API: RoadRefTools.getKilometricExtent beregner ikke vegref dersom vegrefobjektets startdato er lik prosjektets vegnettsdato:
RoadRefTools tolket datoer som fra – til-og med mens systemet forøvrig tolker dem som fra-og-med – til, en kilde til misforståelser og feil som nå er rettet.

4. Klient-API: Vegdekkedatainnlesing fra PMS feiler, E18 i Telemark:
Kontroll av overlapp var for streng. Ordinære fagdataoppdrag har tradisjonelt hatt lov til å sjekke inn overlappende objekter gitt at objektene allerede overlappet da de ble hentet ut. Strengt tatt en datafeil, men eksisterende systemer gir ikke brukeren muligheten til å rydde opp.

5. Klient-API: Nedlasting av fileksport feiler pga. oppgradert SVV nettverksinfrastruktur
Nedlasting av SOSI-filer fra Fileksport-tjenesten fungerte ikke lenger.
Dette gjaldt både fra NVDB Studio (NvdbSession-dialogen) og fra NVDB RapportStatus.


NVDB Tjener

Feilrettinger

1. Sporstatistikkrapport: Uforståelig feilmelding:
Feilen skyldtes en bestilling med parametere som gjorde at spørringen på server ikke returnerte noe veinett. Bedre feilmelding lagt inn.

2. Gigantiske temp-filer på server blokkerer også annen aktivitet:
I visse tilfeller kunne serveren generere gigantiske temp-filer. Dersom dette nå skjer, vil serveren slette filene etter bruk og logge feilen.