Hva betyr kommune- og regionreformen for NVDB?

Kommune og regionreform medfører at det er nødvendig å gjøre endringer i NVDB. Noen av disse endringene kommer allerede frem mot 1/1 2018.

Større endringene som NVDB må gjennomføre for å imøtekomme kommune- og regionreformen frem mot 2020 vil ikke tre i kraft i år. Disse endringene vil være en del av et større NVDB prosjekt som har sin oppstart høsten 2017.

Under er en kort oppsummering av aktiviteter frem mot årsskiftet 2017/18.

Endringer i fylkesvegnummer

Gjennom regionreformen slår mange fylker seg sammen, og dette medfører at det er nødvendig å gjøre endringer på vegnummer. Det må derfor innføres et nytt regelverk for bruk av vegnummer for å sikre god forvaltning av vegnettet og god publikumsinformasjon. Forslaget har vært til orientering hos VTLM og ELM, samt hos Kontaktutvalget mellom fylkesrådmannskollegiet og vegdirektøren. Dette skal nå videre til høring hos den enkelte fylkeskommune. Det har så langt vert gode tilbakemeldinger på forslaget. Det er bl.a. foreslått vegnummer med 4-siffer i kommende regelverk. Det er ønskelig at endringene på vegnummer trer i kraft for fylkesammenslåingen for Trøndelag 1/1 2018. Resten av vegnummerendringene kan implementeres frem mot 2020. Utkast for dei vegene som det er foreslått 4-siffer på i Trøndelag er klare.

Implementering av sammenslåingene i NVDB

NVDB har jobbet med å tilrettelegge for de vedtatte administrative endringene som skal skje 1/1 2018. NVDB vil frem mot årsskiftet implementere de tre aktuelle kommunesammenslåingene og den ene fylkessammenslåingen som er vedtatt. Disse endringene er mulig å implementere i dagens referansesystem. I tillegg må vegnummer endres i nye Trøndelag for å unngå overlappende vegnummer. Et eget NVDB testmiljø med endringer som skal skje ved årsskiftet vil være tilgjengelig over sommeren.

Nytt vegreferansesystem

Siden starten av januar 2017 har det blitt jobbet intensivt med å utrede et forslag til nytt referansesystem for NVDB. Utredningen foreslår endringer av nasjonalt vegreferansesystem slik at systemet blir mindre sårbart for endringer i administrative grenser. Dette vil føre til en modernisering av vegreferansesystemet for systemer og brukere av vegnettsrelaterte data. Disse endringene vil ikke tre i kraft i år, og vil medføre større utviklingsprosjekt.

For mer detaljert informasjon rundt disse temaene ta kontakt med personene under.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med:

  • Linda T. Støeng – Geodata Region Øst
  • Martin Fredriksen – NVDB og geodata, VD