Trafikkmengde (ÅDT) per 2013.08.06

Det tar TID å endre innarbeide vaner og metoder. Sist uke ble vi spurt veldig pent om vi kunne lage de samme dataene som i fjor og forfjor. Rent prinsippielt burde vi kanskje tvunget alle til å hente slike data fra vegkart og/eller api‘et, men så er det noe med å revolusjonere verden i små steg, respekt for at andre enn oss kan være i tidsnød og at vi generelt liker å føle oss snille.

I hvert fall, siden vi ble spurt veldig pent laget vi et datasett med ÅDT tall for europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger på ESRI geodatabase (gdb-format) gyldig per 6. august 2013. Det finner du her (last ned).

Tilføyelse 13.08: Vi har også konvertert disse trafikkmengedatene til det åpne formatet spatialLIte. (last ned). Eller browse mappen på vår ftp-server ftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/trafikkmengde/ 

Merk at vi har opprettet et eget attribute domain for å få menneskelig lesbare egenskapsnavn. De fleste verktøy vil automatisk bruke disse navnene (f.eks. alle ESRI produkter). Men spatialLite-dataene viser egenskapsnavnene for selve tabellene, og disse er nok ikke så veldig intuitive uten kjennskap til NVDB datakatalog. (Dette gjelder også hvis man åpner gdb-dataene i f.eks. FME). De mest relevante egenskapene er

TADT_4623: Selve ÅDT verdiene (årsdøgntrafikk). 
AR_4621: Hvilket år ÅDT-tallet er beregnet for.
ALNGX_4624: Andel lange (>5.6m) kjøretøy, i prosent.

Tallverdiene i egenskapsnavnet er ID til denne egenskapen i NVDB datakatalog. Hva dette betyr kan du slå opp i api’et, f.eks. slik: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/datakatalog/egenskapstype/4623 . Hver  objekttype har sitt sett med egenskaper, hvilke som gjelder for trafikkmengde kan du finne ut her https://www.vegvesen.no/nvdb/api/datakatalog/objekttyper/540. Eventuelt kan du finne de samme kodene i den offisielle datakatlogen (java-program).

Merk også at dette datasettet kun inkluderer de strekningene på ERFK-vegnettet som har trafikkdata (per 6. august 2013). Du får altså ikke et komplett vegnett ved å laste ned disse dataene.

Bruk av dataene skjer (som alltid) etter Norsk lisens for offentlige data.