Rask tilgang til NVDB-data i ArcMap

Versjon 2.0 klar til bruk.

Statens vegvesen har i samarbeid med Geodata AS laget et programtillegg, NVDB Addin, som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. Verktøyet kommuniserer med NVDB API v2 og gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt.

Installasjonsveiledning

Vær oppmerksom på at tillegget krever versjon 10.4.1 eller nyere av ArcGIS

 1. Last ned NVDBAddIn.2.0 av 07. juli 2017.
 2. Pakk ut filen, og åpne AddIn.esriaddin.

Når installasjon er utført, blir tilgang synlig i ArcMap som dette(flytt den opp i knapperad).

OBS! Før installasjon bør bruker kontrollere at Home Folder Path er definert til lokal C-disk, dette for å redusere tid for lagring av data. Opprett og bruk mappe som for eksempel C:\Data\ArcGIS. Prosedyre for justering av Home Folder Path.

Etter justering av Home Folder Path vil data blir foreslått lagra som Feature Dataset i C:\Data\ArcGIS\Default.gdb.

Oppgradering til ny versjon

Følg denne prosedyren for oppgradering til ny versjon:

 1. Avinstaller gammal versjon i ArcMap under Customize/Add-In-Manager
 2. Avslutt ArcMap
 3. Installer ny versjon
 4. Start ArcMap med blank mxd.

 

Brukerveiledning

Bruk for å søk/hent objekt og  for å hente vegnett(vegreferanse). Områdeavgrensing inkluderer valg av gjeldende kartutsnitt, hele landet, region eller fylke.

Vær tålmodig, for det kan enkelte ganger ta litt tid.

Vegobjekt:

Ønsket objekttype velges ved å søke eller å bruke nedtrekksmeny. Lyr-fil er inkludert for enkelte objekt og ver. 2.0 inkluderer symbolisering av belysningspunkt, bomstasjon, bru, fartsgrense, ferjeleie, kantstein, kum, rekkverk, stikkrenne/kulvert, trafikkmengde, trafikkulykke, tunnelløp, ulykkesstrekning og vinterdriftsklasse.

Ved hjelp av egenskapsfilter er det mulig å søke frem objekter etter hvilke egenskaper de har. Eksempelet viser søk på trafikkulykker som har skjedd etter 1/1-2015.
Om angivelse av filter og eksempel på dette:
https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/#/parameter/egenskapsfilter

Vegnett:

Vegnettet blir tilrettelagt som metrert(Polyline M) og kan nyttes for å visualisere tabelldata(Excel) som inneholder vegreferanse ved å bruke ‘File/Add Data/Add Route Events’ i ArcMap. Felles koplingsnøkkel(Route Identifier) er tilrettelagt som 3 stk. alternativ der HPID_A inkluderer fylkesnummer,  HPID_C  inkluderer fylkesnummer og 00 for kommunenummer og  HPID_C inkluderer fylkesnummer og kommunenummer for kommunal-, privat- og skogsbilveg(ERF-veg er påført 00 for kommune).
Vegnettet inneholder egne kolonner for vegkategori, vegstatus og vegnummer for påføring av tekst(Label Features). Det blir vist som 2 stk. ‘Layer’, med og uten bruk av lyr-fil.
Dersom det er problem med visning av vegnummer for ERF-veg: Aktiver Labeling under Customize/Toolbars og bruk Labeling/Use Maplex Label Engine.

 

Enkelte objekt kan eksistere som punkt, linje eller flate.
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Datakatalogen
For denne type objekt blir uttrekket mangelfullt og dette vil t.d. gjelde for objektet ‘Trær’. Dette bli ordnet i ny versjon etter sommerferien.

 

Hva betyr kommune- og regionreformen for NVDB?

Kommune og regionreform medfører at det er nødvendig å gjøre endringer i NVDB. Noen av disse endringene kommer allerede frem mot 1/1 2018.

Større endringene som NVDB må gjennomføre for å imøtekomme kommune- og regionreformen frem mot 2020 vil ikke tre i kraft i år. Disse endringene vil være en del av et større NVDB prosjekt som har sin oppstart høsten 2017.

Under er en kort oppsummering av aktiviteter frem mot årsskiftet 2017/18.

Endringer i fylkesvegnummer

Gjennom regionreformen slår mange fylker seg sammen, og dette medfører at det er nødvendig å gjøre endringer på vegnummer. Det må derfor innføres et nytt regelverk for bruk av vegnummer for å sikre god forvaltning av vegnettet og god publikumsinformasjon. Forslaget har vært til orientering hos VTLM og ELM, samt hos Kontaktutvalget mellom fylkesrådmannskollegiet og vegdirektøren. Dette skal nå videre til høring hos den enkelte fylkeskommune. Det har så langt vert gode tilbakemeldinger på forslaget. Det er bl.a. foreslått vegnummer med 4-siffer i kommende regelverk. Det er ønskelig at endringene på vegnummer trer i kraft for fylkesammenslåingen for Trøndelag 1/1 2018. Resten av vegnummerendringene kan implementeres frem mot 2020. Utkast for dei vegene som det er foreslått 4-siffer på i Trøndelag er klare.

Implementering av sammenslåingene i NVDB

NVDB har jobbet med å tilrettelegge for de vedtatte administrative endringene som skal skje 1/1 2018. NVDB vil frem mot årsskiftet implementere de tre aktuelle kommunesammenslåingene og den ene fylkessammenslåingen som er vedtatt. Disse endringene er mulig å implementere i dagens referansesystem. I tillegg må vegnummer endres i nye Trøndelag for å unngå overlappende vegnummer. Et eget NVDB testmiljø med endringer som skal skje ved årsskiftet vil være tilgjengelig over sommeren.

Nytt vegreferansesystem

Siden starten av januar 2017 har det blitt jobbet intensivt med å utrede et forslag til nytt referansesystem for NVDB. Utredningen foreslår endringer av nasjonalt vegreferansesystem slik at systemet blir mindre sårbart for endringer i administrative grenser. Dette vil føre til en modernisering av vegreferansesystemet for systemer og brukere av vegnettsrelaterte data. Disse endringene vil ikke tre i kraft i år, og vil medføre større utviklingsprosjekt.

For mer detaljert informasjon rundt disse temaene ta kontakt med personene under.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med:

 • Linda T. Støeng – Geodata Region Øst
 • Martin Fredriksen – NVDB og geodata, VD

Status NVDB og Geodata – Juli 2017

Nå var det virkelig på tide med en ny statusoppdatering fra oss, så her kommer litt info før vi tar ferie.

NVDB på mobilen?

Bildet fra Kantega.no

Vår leverandør, Kantega, har i vinter veiledet en gruppe bachelorstudenter i informatikk ved NTNU og har gitt dem i oppgave å “lage noe lurt” med dataene fra NVDB-apiet. Studentene har laget to mobile applikasjoner til feltbruk som begge viser frem NVDB-data på en mobiltelefon (både iOs og Android). Løsningene har fått kodenavn “VegAR”. Dere kan lese mer om VegAR her.

Vi skal forsøke å få distribuert disse applikasjonene slik at flest mulig får prøvd dem. De er prototyper, men virker lovende. Applikasjonen er laget slik at du ikke behøver å være på nett i felt, du kan søke frem data før du går ut og ha dataene med deg ut på vegen. Om ikke annet kunne disse applikasjonene fungere som nyttige eksempler på hva som er mulig å få til med åpne vegdata og kreative utviklere.

Ny indekseringsmekanisme (NVDBIND)

Vi har i vinter og vår jobbet med en leveranse på NVDB API LES, med kodenavn “online reindeksering”. Det viktigste som er nytt i denne leveransen er en ny utgave av indekseringsmaskineriet vårt (NVDBIND) som skal gjøre full reindeksering mindre trøblete for brukerne. Tidligere har en full reindeksering vært slik at det enten har medført nedetid (API og Vegkart stenges mens det pågår), eller alternativt så har API og Vegkart stått på, men da med ufullstendige data som gradvis kommer tilbake ettersom indekseringen jobber seg opp gjennom objekttypene. En full reindeksering tar normalt 6-8 timer fra start til mål. En reindeksering er nødvendig ved store endringer i datagrunnlaget, eller som følge av feilsituasjoner. I fjor reindekserte vi omtrent en gang per måned.

I den versjonen som er i ferd med å komme i produksjon i disse dager – vi beklager ustabiliteten i øyeblikket … – så kan reindeksering foregå i bakgrunnen, mens API’et og Vegkart leverer data som vanlig. Når indekseringen er ferdig så bytter vi bare over fra gammel til ny indeks, og så fortsetter vi som før uten nedetid. Det eneste brukeren skal merke er at oppdateringer som kommer inn mens reindeksering pågår ikke blir synlige før etter at vi har byttet om fra gammel til ny indeks.

Vegkart 2017

I samme leveranse har vi også lagt ut en ny versjon av vegkart. Vegkart har fått et litt nytt design, men ellers er det ingen ny funksjonalitet. Den største endringen er bak kulissene, denne versjonen av vegkart går mot den nye versjonen av API LES (V2). Denne versjonen av API’et gjør det mulig å løse behov som har vært etterspurt lenge – mer avanserte søk og filtrering, overlappsspørringer m.m.

Vegkart er nå 5 år gammel og det er ganske lenge i “internett-alder”. Rammeverk og bibliotek begynner å bli utdaterte. Vi har derfor begynt på en større teknisk oppgradering av Vegkart, som vi håper å ha klar til over sommeren. Når denne er på plass har vi et mye bedre grunnlag for å endelig begynne å løse alle behovene som dere har meldt inn på Vegkart jevnt og trutt siden 2014. Vi skal gjøre vårt beste for at ny funksjonalitet kommer som julegave til Vegkartbrukere i 2017!

Geofence, Volvo og Scania

I forrige uke var Elin Leikvang, Ane Dalsnes Storsæter og Ørjan Tveit i Stockholm for å besøke Scania og Gøteborg hos Volvo. Grunnen til turen var workshops for demoer som skal gjøres på geofence, virtuelle gjerder. NVDB vil tilby geofencene for disse forsøkene, og Volvo og Scania vil hente de fra NVDB og bruke de i bilene. Demo med Volvo er forventet på tidlig vinter og for Scania til neste år.

Avgjort konkurranse Kartklient

Vi har nå gått gjennom løsningsbeskrivelsen fra Geodata AS og de innfrir på alle krav. Leverandøren er varslet om at de er tildelt oppdraget.

Vi legger nå planen for oppsett og implementering av løsningen.

 

Kunngjøring ny registreringsklient

Vi har nylig lagt ut en kunngjøring på Doffin for å varsle anskaffelse av nytt registreringsverktøy til NVDB. Kunngjøringen kan leses her.

KurvGen

Vi har nå fått levert første versjon av nye KurvGen. Denne vil bli prøvekjørt nå i sommer. Jon Eric Westerlund som er sommerhjelp her på NVDB og Geodataseksjonen har både vært med i testinga og vil gjennomføre en del beregning av vegbredde og kurvatur.

Den nye versjonen benytter nytt lese og skrive-API mot NVDB og har fått et helt nytt brukergrensesnitt. Programkoden er skrevet om fra Visual Basic til C#.

Det ligger nå godt til rette for at vi skal kunne oppdateres kurvatur og vegbreddedata fortløpende framfor å gjøre skippertak en gang i blant. Vi vil komme tilbake med mer info om dette og distribusjon av programmet

Ruteplan, tungbil, fiksvegdata og WMS-tjenester

Jan Kristian Jensen er veldig spent på hva vi får til på ruteplan tungbil, der vi akkurat nå har en idédugnad rundt utslippsberegning og tungbil i bratte stigninger. Fiksvegdata har fått en liten oppgradering, blant annet med bedre e-poster. Jan jobber også med å oppgradere vegvesenets WMS- og WFS-tjenester.

Hva betyr kommune-og regionreformen for NVDB?

Martin Fredriksen og Espen Sveen har jobbet mye med hva kommune- og regionreformen vil bety for NVDB. For eksempel blir det en del nye vegnummer. Alle som bruker vegreferanseinformasjon må også forholde seg til nye fylkes- og kommunenummer. Mer detaljer her.

NVDB og Geodata ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hjelp – jeg får ikke filtrert trafikkulykker på ulykkesdato

Dette gjelder alle objekter med egenskapstypen dato!

Trafikkulykker er blant de mest populære datasett i NVDB. De eldste trafikkulykkene er fra midten av 70-tallet og oppover. 40 år gamle ulykker er selvsagt av mindre relevans når du skal gjøre trafikksikkerhetsanalyser i 2017. Å filtrere på ulykkesdato er altså viktig for veldig mange.

Da er det ekstra kjipt å bli møtt med denne meldingen:

Feilmelding, du må ha anførselstegn før og etter datostrengen.

Dette fungerte bra før, men ikke i den nyeste vegkart-versjonen.

Heldigvis er workaround enkel – men vi beklager ulempene for våre brukere!

Løsning

Datoen må skrives med anførselstegn – en fnutt : ‘ eller » før og etter datostrengen.

For eksempel:

'2014-01-01'

Eller

"2016-03-01"

Både doble og enkle anførselstegn kan brukes – men det må være likt framme og bak.

 

Datafangst 2017-1 er produksjonssatt

Datafangstløsningen er nå oppdatert i produksjon. De viktigste nyhetene:

 1. Kontraktslista: Mer informasjon om hver kontrakt:
  1. Kontraktstatus (planlagt, utlyst, igangsatt, ferdig)
  2. Byggeleder/kontaktperson for en kontrakt.
  3. Fritekst kommentar-felt på Kontraktsnivå. Bare dataforvalter har tilgang til å kommentere, men kommentarene er synlige for alle på kontraktens “hjem”-fane.
 2. Forslag til standard milepæler / leveranseplan:
  1. Ved opprettelse av en kontrakt kommer det opp en standard liste av milepæler. Disse får automatisk påfølgende datoer fra dagens dato for å kunne beholde en sortering. Milepælene kan slettes og datoer kan endres. Man kan også legge inn egne/nye/andre milepæler for en kontrakt.
 3. Bedret kontraktsliste:
  1. Kontrakter kan nå sorteres på den nye informasjonen og på neste milepæl. Kontraktene blir rød dersom en frist/milepæl har passert og gul når den nærmer seg.
  2. Du kan nå arkivere kontrakter, da slettes de ikke, men de skjules fra kontraktslista. Et kryss i «Vis arkiverte kontrakter» får dem frem igjen. Arkiverte kontrakter vises som grå. Arkivering kan gjøres om.
  3. NB! Sletting av en kontrakt er fremdeles sletting, og kan ikke angres!
  4. Du kan nå duplisere en kontrakt. Hvis du har mange liknende, f.eks. en driftskontrakt som leveres hver måned, med samme objektliste, samme inviterte osv, så kan du velge å duplisere kontrakten, gi den nytt navn, og så skal alle andre innstillinger bli kopiert over.
  5. Kontraktslista viser nå alle dine kontrakter og du kan bla fra side til side. Tidligere ble lista kuttet på 100 kontrakter uansett hvor mange du hadde…
 4. Datafanen: Objektlisteegenskaper vs Alle egenskaper:
  1. Nå viser datafangst som standard kun objektlisteegenskaper (+ det som evt er levert ekstra). Hvis du vil se alle egenskaper, så er det nå en egen avkrysningsboks over tabellen.
 5. Datafanen: Du kan splitte skjermen begge veger og evt justere høyde / bredde på kart og tabell.
 6. Statusfanen: Slettemanus har fått egen kart- og liste-visning

Nye data om en kontrakt

Forslag til standard milepæler

Fargekoding i prosjektlista: Gult lys når en frist nærmer seg, Rødt når den er passert. Grått for arkiverte kontrakter.

Bytt mellom horisontal og vertikal inndeling av datafanen. Dra i skilleveggen for å utvide den ene eller den andre vegen.

Egen visning av slettemanus på statusfanen.

APISKRIV 2017-1 produksjonssatt

NVDB APISKRIV er nå oppdatert i produksjon. De viktigste endringene er angitt under.

Nytt/Forbedret
NVDB-1401 Validering av geometri – Vi sjekker nå om angitt geometri er innenfor Norge
NVDB-1650 Tillate korreksjon av stedfesting med «feil» lenkestartdato. Vi tillater nå korreksjoner der objektet flyttes til en lenke som er nyere enn objektet selv.
NVDB-1854 Presiser bruk av format i binaer-egenskaper: Vi presiserer at BLOB-format skal inneholde MIME-type. Dette er altså ikke en kodeendring.
NVDB-1881 Valideringsfeil som warning for leste egenskaper. Ved behandling av endringsett leses det inn objekter og egenskaper fra NVDB, f.eks døtre til objektet som skal endres. Tidligere fikk man valideringsfeil dersom det i NVDB fra før av var feil i de tilknyttede objektene. Dette gir nå bare en advarsel og man får lov til å lagre sine endringer likevel. Vi oppfordrer likevel klienter til å rette opp gamle feil.
Feilrettinger
NVDB-1733 For mange elementer i IN-klausul: Ved store endringsett kom vi over en begrensning i Oracle som ikke vil ha mer enn 1000 ledd i en “IN” klausul. Fra nå av leser vi bit for bit istedet for alt på en gang.
NVDB-1749 Avvisning uten angitt valideringsfeil. Innleste endringssett ble av og til avvist uten feilmelding. Det viste seg at vi under beriking hentet inn litt for mange versjoner av relaterte objekter.
NVDB-1839 Ikke global feil for manglende autorisasjon på assosiert vegobjekt: Dersom et endringssett også førte  til endringer i relaterte objekter som brukeren ikke har lov til å endre på, ble endringssettet avvist uten synlig feilmelding. I denne versjonen blir endringssettet fremdeles avvist, men brukeren får i det minste vite hvorfor.
NVDB-1857 Tom verdi for StringAttribute blir NULL i NVDB. Tomme strenger ble skrevet som “NULL” til NVDB. Fra nå av blir endringssett med tomme strenger avvist.
NVDB-1899 Assosiasjoner med content type id forsvinner. For assosiasjoner tillater vi nå at content-type-id og list-type-id brukes om hverandre. Vi oversetter automatisk til list-type-id der dette er forventet.
NVDB-1928 Sletting i skrive-API opptrer som virkelig sletting i lese-API. Skrive-apiet brukte feil transaksjonstype (2 istedet for 1) når et objekt ble satt historisk. For lese-apiet fremstod det derfor som om objektet var fjernet fra databasen.
NVDB-2029 Systemfeil på korreksjon: Geometrier kan lagres på litt ulike måter i NVDB. Skrive-apiet taklet ikke alle variantene, men vi har nå blitt mer fleksible.

Funksjonelle endringer og feilrettinger som inngår i 2017H1-leveransen av klassisk NVDB

Her er en oversikt over funksjonelle endringer og feilrettinger som inngår i 2017H1-leveransen av klassisk NVDB.

Ny tjenerversjon ble satt i drift torsdag 20. april. Nye Windows-klienter ble lagt ut for nedlasting 20. april og blir distribuert til brukere i SVV snart.

Når det gjelder informasjon om de funksjonelle endringene, kan dette også finnes i oppdatert brukerdokumentasjon, f.eks. i Hjelp-menyen i NVDB 123 og F1 i NVDB Studio.

NVDB123  v4.5.28

Funksjonelle endringer

1. Løsrive Datter fra Mor:
Nytt valg som gjør det mulig å frikoble datterobjekt fra mor.

2. Oppfrisk navn på kontraktsområder:
Kontraktsområder oppfriskes automatisk hvis NVDB123 startes med parameteren KONTRAKTER.

3. Dokumentasjon/bilder – angi bildefiler i importskjema, samt automatisk bildekomprimering generelt:
Bildefiler og annen dokumentasjon kan importeres ved å angi sti/filnavn i regnearket. Justering av bildestørrelsen samt konvertering til JPEG skjer automatisk, maks filstørrelse 200 kB.

4. Justeringer for Skredpunkt (kartvinduet og Excel-rapporter):
Mindre justeringer av kollonnenavn og kolonnebredder.

Feilrettinger

1. NVDB123 klarer ikke å laste kartet når installert på utviklings-VDI:
Bakgrunnskartet virker nå når NVDB123 kjøres i virtuell maskin.

2.  Feil i visning og valg av beredskapsveg:
Hurtigdata viser nå vegstatus-over også for vegreferanser med mer uvanlige verdier som f.eks. beredskapsveg.

3. Mor-datter kobling feiler ved import når mor og datter ikke har samme sideposisjon:
Forbedret sammenkobling av mor- og datterobjekt ved import.

4. Kobler til feil mor når det er to mødre med samme vegref. men forskjellig sidepos:
Forbedret sammenkobling av mor- og datterobjekt ved import.

5. Endre vegtilknytning finner tilknytningen 90 grader på musas posisjon og ikke 90 grader til valgt veg:
Funksjonen «Endre vegtilknytning» er forbedret.

6. Endre vegtilknytning fungerer ikke på strekningsobjekt med punktgeometri:
Funksjonen «Endre vegtilknytning» er forbedret.

7. Feiler i exceleksport av skiltplate i eit kontraktsområde:
Retting som gjør at visse datafeil – objekter som feilaktig indikerer at de har filvedlegg – håndteres riktig.

8. Mangelvisning viser ikke mangel på konnekteringslenke:
Konnekteringslenker med mangler ble ikke markert i mangelvisning.

9. Endre vegtilknytning endrer kvalitetsparameter:
Rettet slik at allerede satte kvalitetsparametre ikke endres når vegtilknytningen endre.

10. Nye objekt fra skjerm gir høyde, «hent fra kart» setter høyde lik 0, egengeometri blir referansegeometri:
Flere rettinger som gjelder posisjonering av objekter på kart.

11. For mange desimaler i egenskapsverdi for lengde og areal beregnet fra egengeometri:
Programmet vil heretter aldri lagre mer enn tillatt antall desimaler for beregnede egenskapsverdier.

12. Ved registrering av ny skiltplate får den automatisk egengeometri fra senter veg:
Programmet vil heretter ikke tildele egengeometri basert på vegen ved oppretting av nye objekter..

Klient-API, Studio, RapportStatus, v4.5.409

Funksjonelle endringer

1. NVDB Studio: Innkjøring forbudt som obligatorisk oppdaterbar objekttype i Vegnettsredigeringsoppdrag:
Innkjøring forbudt blir nå automatisk valgt og satt oppdaterbar når vegnettsredigeringsoppdrag.

2. NVDB RapportStatus: Nytt valg for omstart av statistikkoppgaver:
Statistikkoppgaver med status Startet har nå valget «Bestill ny statistikkgenerering»

Feilrettinger

1. Klient-API: Får problemer med overlapp på objekter:
Av ulike grunner kan ørsmå glipper og overlapp (mindre enn en millimeter) oppstå når man redigerer stedfestingen til objekter. Disse gjorde det umulig å sjekke inn endringer samtidig som de kunne være vanskelige om ikke umulige å rette med klientprogramvaren. Innsjekket vil nå rette slike små feil der det det lar seg gjøre. Det vises en melding i ServerAccess-loggen for hver slik retting.

2. Klient-API: Strekningsobjekter på veg hvor lenke og metreringsretning er forskjellig blir automatisk splittet i «uekte multippel» stedfesting  i visuel og rapport fremstilling.
Funksjonen som «trekker sammen» vegreferanser før de vises i oppdateringsdialogen inneholdt en feil som førte til at enkelte vegreferanser ikke ble vist som forventet:
Denne er nå rettet.

3. Klient-API: RoadRefTools.getKilometricExtent beregner ikke vegref dersom vegrefobjektets startdato er lik prosjektets vegnettsdato:
RoadRefTools tolket datoer som fra – til-og med mens systemet forøvrig tolker dem som fra-og-med – til, en kilde til misforståelser og feil som nå er rettet.

4. Klient-API: Vegdekkedatainnlesing fra PMS feiler, E18 i Telemark:
Kontroll av overlapp var for streng. Ordinære fagdataoppdrag har tradisjonelt hatt lov til å sjekke inn overlappende objekter gitt at objektene allerede overlappet da de ble hentet ut. Strengt tatt en datafeil, men eksisterende systemer gir ikke brukeren muligheten til å rydde opp.

5. Klient-API: Nedlasting av fileksport feiler pga. oppgradert SVV nettverksinfrastruktur
Nedlasting av SOSI-filer fra Fileksport-tjenesten fungerte ikke lenger.
Dette gjaldt både fra NVDB Studio (NvdbSession-dialogen) og fra NVDB RapportStatus.


NVDB Tjener

Feilrettinger

1. Sporstatistikkrapport: Uforståelig feilmelding:
Feilen skyldtes en bestilling med parametere som gjorde at spørringen på server ikke returnerte noe veinett. Bedre feilmelding lagt inn.

2. Gigantiske temp-filer på server blokkerer også annen aktivitet:
I visse tilfeller kunne serveren generere gigantiske temp-filer. Dersom dette nå skjer, vil serveren slette filene etter bruk og logge feilen.

URL’er til vegkart og NVDBAPI bør URL-Encodes

Applikasjonstjenerene som vegkart og NVDB-API LES kjører på ble oppgradert like før påske. Den nye versjonen av Tomcat avviser nå blankt URL/URI’er med tegn som ikke er ihht internett-standardene RCF-1738 og RFC-2396, og forespørsler med slike tegn kommer aldri frem til API’et.

Ulovlige tegn er blant annet:

 control = <US-ASCII coded characters 00-1F and 7F hexadecimal>
 space = <US-ASCII coded character 20 hexadecimal>
 delims = "<" | ">" | "#" | "%" | <">
 unwise = "{" | "}" | "|" | "\" | "^" | "[" | "]" | "`"
 reserved = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "=" | "+" | "$" | ","

(les mer her)

Dette gir problemer for klienter som bruker avanserte spørringer mot API LES v1 og v2, der vi benytter flere av disse tegnene. Senere versjonener av Tomcat har myket opp dette kravet, og vi venter nå på neste oppgradering av Tomcat. Oppgradering av Tomcat i Statens vegvesen er ventet i uke 23.

En umiddelbar løsning for klienter er å sørge for å URL-Encode sine forespørsler. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å URL-Encode sine forespørsler. (https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp)

Re-indeksering torsdag 9.februar 2017

EDIT fredag 10.2: Vi er tilbake i normal drift, men mangler litt driftskontrakt

Kjente feil 10.2: Fiksa

 • Mangler driftskontrakt 1103 Stavanger

torsdag 9. februar skjer det to ting som går ut over alle brukere av Vegkart og NVDB api.

 • Vi skrur av oppdatering.
  • På dagtid 9.2 vil vi ikke overføre endringer fra NVDB-databasen til  NVDB api og vegkart.
  • Husk at du kan sjekke status på dataoverføring fra NVDB med «info»-knappen i vegkart og denne funksjonen.
 • Full re-indeksering.
  • Om ettermiddagen / kvelden torsdag 9.2 kjører vi full re-indeksering
  • Først blir det et par timer uten data overhodet i NVDB api og Vegkart
  • Deretter vil objekttypene gradvis komme på plass igjen (rekkefølge etter objekttypenummer, dvs først 3 Skjerm, 5 rekkverk osv).
  • Re-indeksering burde være ferdig ca midnatt natt til fredag 10.2.
 • Normal drift fra fredag morgen
  • Fredag morgen skrur vi på oppdateringen, slik at du igjen finner de ferskeste   data i  Vegkart og NVDB api

Bakgrunnen er en (liten, rent teknisk) datakatalogendring. Dette er en nødvendig forberedelse til den datakatalogendringen som kommer i slutten av februar.

Vi beklager de ulempene dette får for våre brukere!

Status NVDB og Geodata februar 2017

Nå er det en stund siden forrige statusbrev, utsender har vært litt fraværende, men nå er vi i gang igjen!

Noe av det som skjer denne måneden:

Ny versjon av datakatalogen kommer i slutten av februar.

Kodefrys på NVDB klassisk førstkommende fredag.

Systemtest for Åpne Vegdata er underveis.

Sammen med Region midt skal vi registrere skilt i Molde med Vionice sin mobilteknologi, vi vil sammen sjekke resultatene opp mot allerede registrert data med egengeometri før Region midt bestemmer registreringsmetode for sesongens registrering av fartsgrenseskilt.

Flere og bedre bomstasjoner i NVDB

Sammen med brukerfinansiering har Jan Kristian Jensen hatt en dugnad på bomstasjoner. I flere kryss manglet vi innkreving på rampene. Dette løste vi ved å legge til nye bomstasjoner på rampene i kryss ved Lysaker, Fornebu og Ekeberg, samt på Moholt og Tonstad i Trondheim. Andre bomstasjoner har fått en finpuss på innkrevingsretning. Kvalitetssikring blir vi aldri ferdig med – finner du mangler vil vi gjerne ha beskjed! Gjerne i fiksvegdata.

Færre fylker – flere problemer?

Pga regionreformen vil vi fjerne fylke- og kommunenummer fra vegreferanseobjektet. Mange NVDB-brukere sorterer data på fylke og vegnummer. Dette er neppe et problem for brukere av NVDB api, men en del systemer i NVDB klassisk–familen kan få problemer. (Mer spesifikt: Dem som leser fylkesnummer ut fra vegreferansen). Mest sannsynlig kommer det også andre endringer: Det er for mye logikk lagt inn på vegreferanse-objektet, og nå er et bra tidspunkt å løse opp i dette. Mye er uklart, Martin Fredriksen og Jan Kristian Jensen jobber med dette.

Valg av ny kartklient avgjort

Etter en lengere evalueringsperiode av løsninger fra Geodata AS og Norkart AS har valget falt på en løsning basert på ArcGis Server levert av Geodata AS.

Bakgrunnen for prosessen og valget er at Statens vegvesen har avtale om GIS-programvare fra to leverandører. Begge leverandørene leverer en såkalt etatsrammeavtale som inneholder en portefølje med moduler slik at det ikke har vært nødvendig å gå ut med ny konkurranse for å velge løsning. Vi har altså evaluert kartklienter vi allerede har tilgang til gjennom eksisterende avtaler fra Norkart AS og Geodata AS.

Viktige momenter ved valg av løsning har vært:

 • Løsning som kjører i SVV driftsmiljø
 • Rik funksjonalitet
 • Fleksibel tilgang til tjenester fra Norge digitalt og andre integrert i klienten
 • Matrikkelen
 • Norge i bilder
 • Geonorge
 • Bruker kan selv søke opp og legge til tjenester
 • Kobling mot NVDB
 • Visning og søk på vegreferanse
 • Visning og søk på fagdata
 • Fleksibelt og enkelt administrasjonsgrensesnitt
 • Kompetanse og erfaring med ArcGis Online/Geodata Online
 • Analyse- og rapporteringsfunksjonalitet
 • Bruker kan lagre egne prosjekter og dele egne prosjekter

Konklusjonen ble at løsning levert av Geodata AS vil være den beste løsningen for Statens vegvesen.

Ferdigstillelse av NVDB AddIn for ArcGis Desktop

NVDB AddIn har i lengre til eksistert som en prototype, men vi har nå bestilt ferdigstillelse av modulen slik at vi får en stabil og robust løsning. NVDB AddIn er et lite programtillegg som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. NVDB AddIn gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt internt og eksternt.

NVDB AddIn versjon 1.0 ventes å bli tilgjengelig ved utgangen av mars.

 

 

Bilder lånt fra adressa.no, radioh.no, esri