Vegdata.no vert lagt ned – men ikkje heilt ennå

Fremhevet

Alle drift- og statusmeldingar kommer på nvdbstatus.atlas.vegvesen.no.

Denne løsninga tilbyr også maskinintegrasjon og diverse metoder for å følge med på og få advarsler når det er driftsavvik på ditt favorittsystem.

Vi lager et helt nytt system for nyheiter og informasjon, men trenger mer tid før det nye er på plass på https://nvdb.atlas.vegvesen.no .

Innholdet på vegdata.no blir liggende i ro inntil det finner sin plass på den nye løsningen. I denne mellomperioden er det noe innhold som vi må ajourholde på vegdata.no For eksempel ajourholder vi sidene med nye datakatalogversjoner. Info om demo NVDB rapporter og datafangst blir også ajourholdt. Ellers holder vi vegdata.no-aktiviteten på et minimum.

Les meir om dei nye siden her:

Demo NVDB rapporter og datafangst 2022-06-14

NVDB rapporter

 • Ny rapporttype produksjonssatt: Vegoppmerkingsrapport
 • Nytt testregime tatt i bruk. Ved produksjonssetting verifiserer vi nå at de mest brukte rapporttypene ikke endrer datainnhold pga kodeendringer.
 • Ny kolonne med sluttdato for objekter i alle rapporter med detaljert objektinformasjon
 • Endret rapportnavn (uten mellomrom), som gir mer robuste lenker ved nedlasting.
 • Noen forbedringer på å håndtere relasjoner.

Forslag: Kjøre batch-operasjon med flere kontraktsområde-objekt.

Gamle DF

Ikke så mye å melde.

Nye DF:

Felles innsats for å finne flest mulig feil. Fant et par designting som bør forbedres. Forbereder arbeid med kontraktsadministrasjon. Forbereder flere brukertester.

 • Kan fjerne vegobjekt fra kontraktsadministrasjon
 • Bedre tekst på «importer kommaseparert liste med NVDB ID»
 • Leser ny variant av SOSI kvalitetsinformasjon geometri
 • Zoom til vegobjekt viser nå alle objekter, selv om det er stor spredning.
 • Forbedret visning av menyvalg, leveranseplan og fil.

Innsending til NVDB
Data sendes nå helt inn til NVDB api SKRIV
Systemet sender inn hele slektstreet (hvis nødvendig) når du sender inn et objekt som har relasjon til andre objekt.

DF 2.0 i testprod (ATM) miljø

Velge alle objekter i tabell samtidig
Info-boks ved innsending NVDB: Viser antall objekt som sendes til NVDB
Opprydding designstruktur registrering av kontraktsadministrasjon

Går mot stille lansering. Vil vise infoboks med kjente snublefeller

Demo NVDB rapporter og Datafangst 24. mai 2023

Rapporter:


Fikset bug med enumverdi av typen flyttall
Relasjonsrapport: Rammet av samme svakhet som LES: Relasjoner fra mor til datter blir først oppdatert ved full re-indeksering (hver fredag). Dvs hvis du redigerer relasjoner vil ikke relasjonsrapporten vise dem før i neste uke.
Jobber med automatiserte tester av datainnhold (sikre at datainnhold ikke endrer seg ved kodeendring)

Eksisterende DF:

Støtte FKB Sosi 4.6 samtidig med FKB 5.0

SPM: Ikke foreslå sideposisjon «midt» dersom vegobjektet krysser senterlinja. Dette er feil for nesten alle objekttyper.Svar: Tusen takk for innspill, det er notert og vi videreformidler til teamet som har ansvar for stedfestingmodulen.

Nye DF – Design og utforming:

Lukking av objekt som har relasjon: Tilby å erstatte moren
Stor UI oppdatering med fokus på tilgjengelighet (kontrast, størrelse m.m.)
Sammenlignet «kontraktløs» opp mot redigering på kontrakt, fant 9 forbedringspunkter som gir bedre samsvar mellom disse delene av nye DF

Nye DF – status utviklng

Sendt til NVDB – knapp, bekreftelsesknapp. Flyttet funksjon til «stedfesting og sammenkobling»
Importere liste med NVDB ID til datafangst

SPM: Format på liste: Svar: Kommaseparert, vi finpusser litt på GUI så dette blir litt tydeligere.
SPM: Lime inn Vegkart API-URL, slik som i gamle løsning? Svar: Vi vurderer det. Dette behovet overlapper også delvis med at du i nye DF kan hente data fra NVDB i kartutsnitt. Men vegkart-filtrene er pt mye mer presise enn DF sine filtre, så p.t. er ikke DF sin løsning like bra som lenken fra vegkart.

Vise bekreftelsesknapp: Sender du inn ett objekt så sender du også inn de øvrige objektene i dette relasjonstreet. F.eks send inn ett skiltpunkt og du får med evt skiltplate-døttre (og evt også de døttrene eller mødrene som skal kobles fra). Har laget ny logikk for å regne ut hvilke objekt som skal være med i endringssettet basert på nye og endrede / slettede relasjoner.

Jeg kan visuelt endre verdier i tabell. Gul-markering av endrede egenskapsverdier. Lukke-knapp

SPM lukkeknapp, hva lukker man? Svar: Man lukker i NVDB. Endre utseende slik at det står «lukk i NVDB»

SPM Må kunne velge lukketdato. SVAR: Enig, notert.

SPM: Samkjøring med FME kvalitetskontroller som kjøres fra f.eks. FME server? Svar: Vi tilbyr åpent API slik at det f.eks blir mulig å opprette kontrakt og legge inn data på den kontrakten fra FME – når det er hensiktsmessig. Det blir også mulig å f.eks. gjøre høydekontroll av data mottatt på kontrakt ved at FME leser ut de dataene som er mottatt på den kontrakten.

Demo

Redigering av egenskapsverdier.

SPM: Hva betyr krysset for hver kolonne? SVAR: Du skjuler den kolonnen.
SPM: Kan vi endre bredden på kolonner? SVAR: Ikke ennå, men det kommer senere. Vi prioriterer at redigeringsfunksjonene virker foran slike generelle «jobb-bedre-med-tabell» oppgaver.

SPM: Hente NVDB objekter på gyldighetsdato. SVAR: Ikke ennå.

Har 9 Gjenstående oppgaver før produksjonssetting – stille lansering av mangelfull løsning.

SPM: Må leverandørene gjøre mye arbeid for å tilpasse seg nytt DF api? SVAR: Ikke egentlig, men i praksis må de skrive koden på ny (ny løsning for autentisering, data må sendes på en litt annen måte enn før). Men logikken på de operasjonene man gjør i gamle DF vil man finne igjen i nye DF. Dette er enkle operasjoner, så omskrivingen bør være en liten og høyst overkommelig jobb.

SPM: Må Sinus infra / sinus entreprenør komme i to ulike versjoner, en for ny og en for gammel DF? SVAR: Det må du nesten spørre Triona om. Det kan godt hende de velger å tilby datainnsending til både ny og gammel DF i sin løsning.

Demo NVDB rapporter og Datafangst 12.4.2023

Rapporter

Invisterer tid på å lage gode tester slik at vi fanger opp eventuelle sideeffekter av fremtidige endringer. Har ikke noe konkret å vise fram på denne demoen.

Datafangst

Varsle om at sosi 5.0 ikke skal brukes før mai 2023.
Feil som ga mangelfulle kvalitetsdata. Potensielt kunne dette gjelde flere hundre tusen objekter, i praksis viste det seg å gjelde 14 – fjorten – vegobjekter. Disse er rettet i NVDB.

Nye DF

Status designere (UX)

Har primært jobbet med design av innsending til NVDB: Tabell som viser hvilke objekter som er sendt inn til NVDB, eventuelle feilmeldinger fra SKRIV osv.

Status utviklingsarbeid nye DF

Vise relasjonstre: Bedre synkronisering slik at visning av relasjonstre alltid gjenspeiler endringer gjort andre steder i applikasjonen. Spesielt viktig at frakobling eller tilkobling er synkronisert i alle visninger av relasjonstre. Fikk forslag om å koble objekter to ganger, dette er rydda vekk. Endret fargevisning slik at det ikke blir forvirring mhp farger i tabell og farger i kart. Ventestatus (spinner-animasjon) og deaktivering av knapper når systemet jobber. Bedre tilbakemelding ved sammenkobling.

Stedfesting: Jobber med å gå fra designskissenene til implementasjon. Redigeringsmodus for stedfesting. Vise stedfesting (under arbeid). Klikk på vegsystemreferanse skal gjøre at vegen blir markert i kartet (under arbeid). Stedfestingoperasjon.

Annet: Hvem spiste veglenkene (sikre at alle veglenkene blir vist), minnelekasje, rettet zoom-feil i kartet, estimering av gjenstående arbeid før produksjonssetting.

SPM: Fint om vi får en «koble fra alle»-knapp på morobjektet. SVAR: Ja, jobber med denne funksjonen – det skal bli mulig.

SPM: Datafangst kontrakten, ønsker oversikt med fra-til på vegsystemreferanse (utstrekning langs veg). Notert.

Demo nye Datafangst

Viser vegnett i kart. Klikke i kartet og få opp objekthierarki med skiltpunkt og skiltplate. Viser at vi kobler fra en skiltplate fra skiltpunkt. Vente-symbol og nå blir relasjonstre oppdatert i begge modalene. Klikker på en veglenke og får fyllt ut stedfest-boksen med denne vegen som forslag.

SPM: Kan vi skille visuelt hva som er hentet fra NVDB og hva som er lastet opp på kontrakt. SVAR: Ja, det kommer.

Plan videre:

Har estimert gjenstående oppgaver for stedfesting+sammenkobling og de aller mest nødvendige funksjonene for kontraktsadministrasjon og lagring til NVDB.

Etter produksjonssetting av «stedfesting og sammenkobling»

SPM: Håndtering av versjonskonflikter. SVAR: Har ideer til løsning for bedre håndtering av versjonskonflikt.

SPM: Flyfoto / ortofoto. Ønsker ferskest mulig bildegrunnlag. SVAR: Ja, gi oss detaljer om tilganger til bildetjenester (bakgrunnskart) så løser vi det.

SPM: Terratech sin «mapspace». SVAR: Samme svar, gi oss detaljene om tilganger etc, så er det løsbart.

Demo NVDB rapporter og Datafangst 22.3.2023

Rapporter:

Mye sykdom denne sprinten. Jobber med større oppgradering av automatiske tester.

Gamle Datafangst.

Har fikset bug som kan ha gitt mangelfulle kvalitetsdata. Bug’en var virksom fra juni 2022 til februar 2023. Jobber med å avdekke omfang av feil som kan ha blitt introdusert av bug’en og finne gode tiltak for feiloppretting. EDIT 30.3.2023: Nærmere undersøkelser avdekket at vi totalt snakker om 14 endringssett som har gitt mangelfulle kvalitetsdata i NVDB. VI har en oppskrift på å rette dette opp, og vil ordne opp i dette.

SPM: Blir fort «doppelt opp» med data i DF ved filopplasting. Sliter med å gjenskape problemet, men har en teori om at det er knyttet til at DF er aktiv i flere faner (vinduer) samtidig.

Status UX design nye Datafangst:

Hovedfokus akkurat nå er av data til NVDB, hvordan tabell for innsending skal se ut, god dialog for å velge hvilke objekter som skal sendes inn, med hvilke operasjoner, og status på de objektene som er sendt til NVDB. Dette er naturlige «siste steg» av stedfesting og sammenkobling.

Utvikling nye Datafangst:

Sammenkobling: Ikke etterspør relasjonstre med kun ett objekt. Blir tvunget til å gjøre valg før du kan trykke på «Søk»-knappen. Fjerner grønn prikk fra relasjonstre fordi fargen på prikken ikke stemmer overens med farger i kartet (synkronisert symbolisering kart og andre menyelement kommer senere). Ventestatus ved sammenkobling. Oppfrisking av relasjonstre ved sammenkobling (synlig resultat uten refresh)

Stedfesting: Kodet skjema for redigering av stedfesting. Foreløpig uten de nødvendige funksjonene (det kommer!). Jobber med å hente og vise vegnett i kart.

Annet: Kan søke på enkeltobjekt med ID i kart. Opprydding popup, bedre ytelse. Bedre import og opprettelse av vegobjekter (opprydding og bedre ytelse). Bedre tilbakemelding til brukere underveis i tunge operasjoner. Byttet avkrysningsboks med radioknapp, mer intuitivt for disse valgene.

Demo ny Datafangst

I databehandlingsfanen, skiltpunkt + skiltpunkt. Kan fjerne eksisterende kobling. Kan søke etter mor eller datter-relasjon fra NVDB eller blant data opplastet til DF. Får opp sammenkoblingskandidater med avstand. Foreløpig vises sammenkoblingskandidater med syntetisk ID, bedre visning kommer etter hvert. Viser hvordan skiltplate kobles sammen med nærmeste mor, valgt i liste

SPM: Fikk du vist mor i kartet når du valgte mor? Nei, vi har ikke foreløpig noen synkronisering mellom valgt mor-objekt for sammenkobling og kartvisning. Det kommer

SMP: Får vi endret geometri ved sammenkobling? Nei, men det ligger i planverket. Må jobbe fram hvordan dette skal fungere, og hvordan de ulike valgene presenteres for brukeren. (Skal vi hente geometri fra mor? Eller fra datter? Bruke den nyeste geometrien? Den med riktige kvalitetsparametre? etc)

Videre plan:

Ferdigstille fremdriftsplan
Stedfesting
Redigere i tabell
Innsending

SPM: Kommer det mere automatikk for sammenkobling, f.eks hvis du har flere hundre objekter? Svar: Manuell sammenkobling kommer først. Så legger vi på mere automatikk etter hvert. Dialogboksene er designet med tanke på at du skal kunne koble mange objekter samtidig.

SPM: Viktig at vi har god kontroll når vi skal jobbe med store objekter samtidig.

SVAR: Systemet skal kunne takle sammenkobling av f.eks en belysningsstrekning med mange belysningspunkt i én operasjon.

SPM: Ønsker å importere data basert på liste med ID. SVAR: Viser importer-dialog.

SPM: Få fram objekter med TO mødre. SVAR: Vær obs på falske positive i denne listen. LES sin presentasjon av «Foreldre» – relasjon viser fram mange relasjoner som ikke lenger er gyldige i dag. dette gjelder flertallet (men ikke alle!) av de «doble mødrene» som du finner i LES.

SPM: Fjerne relasjon på mange objekt samtidig (massefrakobling). God idé, notert.

SPM: Må vi bruke vegdata.no LENKE for å finne lenke til kalenderinvitasjon / Teams møte? Svar JA.

SPM: Teams-invitasjonslenke som ligger på vegdata.no LENKE er utdatert. SVAR: Takk, skal fikse.

Demo NVDB rapporter og Datafangst 1.3.2023

NVDB Rapporter:

Har jobbet mest med oppgradering på automatiske tester.

Gamle Datafangst

Justere zoom-krav for visning av eksisterende objekter. Mer tydelig i grensesnitt når man møter zoomgrensen og/eller for mange objekter til at vi kan laste inn alt.

Kryssende sideposisjon heter nå K (ikke X)

Bedre mottak av kvalitetsdata geometri (håndterte kun kortform, ikke blanding av langform (ny syntaks) og kortform (gammel syntaks). Dessverre må tidligere forkastede filer lastes opp på ny.
SPM: Kan vi få en rapport på hvilke data som er berørt, i Datafangst og i NVDB.
SVAR: Gjelder alle alle opplastede sosifiler etter en viss dato (ny innlesning) og denne fiksen her)
SPM: Etterlyser mere info. Bli flinkere å rapportere til alle slik at de
SVAR: Enig. Vi sjekker omfanget og går ut med info, enten til alle eller til de berørte (avhengig av omfang).

Nye datafangst – Sammenkobling av mor og potensielle døtre i nærheten

 • Oppheve sammenkoblinger
 • Oppheve sammenkobling opprettet i kontrakt
 • Rask oppdatering av relasjonstre ved sammenkolbing
 • Vise avstand til potensielle sammenkoblinger (for tyngdepunkt for linjer og flater, kan justeres til andre typer avstander)
 • Tegne relasjonstre fra backend i popup (ikke ferdig ennå)
 • Utvidbart relasjonstre i modal
 • Vise nye objekter i sammenkoblingsmodal (ikke ferdig ennp)
 • Vise nye relasjoner i modal etter kobling

Nye Kontraktløs innsending

 • Bugfiks: Endringer av egenskapverdi forsvant når man byttet fane i nettleser
 • Håndtere datatype «klokkeslett», «Kortdato»
 • Datatype «struktur» blir ignorert (inntil videre, denne er lite brukt)
 • Bugfix Kartet blinket
 • Lukkking av popup lukker også redigeringskomponent

Nye Datafangst kart i kontrakt

 • Åpne popup ved klikk på enkletobjekt i kontrakt
 • Plassering av popup for linje og flategeometri (kommer der du klikker)
 • Bugfiks Vegobjekter blinket
 • Kartutsnitt manglet i dyplenking

Nye Datafangst – annet

Ordne ID-porten tilganger til DF2.0 for kjernebrukere.
Ta i bruk varslinger fra SVV designsystem

Mer funksjonell menylinje
Beskrivende navn på vegobjekter i kontrakt
Rydde opp i import og opprettelse av vegobjekter

Demo

Menylinje skjules automatisk
Demo sammenkobling klynge av objekter (skilpunkt, tre skiltplater og dokumentasjon). Fravelger dokumentasjon.
Merk at vi foreløping kun viser den interne ID’en for objektene, denne skal erstattes med mere beskrivende navn.
Klikk på enkeltobjekt (dokumentasjon-objekt), velg mor som denne skal kobles til.
Demo – kobler sammen ett skiltplunkt, tre skiltplater og ett dokumentasjonsobjekt (som hektes på ett av skiltplate-objektene). Viser frakobling og at relasjonstreet oppdateres.
SPM: Kan man se egenskapsverdier i denne modalen? Svar: Det kommer
SPM: Avstand – kan vi få den i millimeter eller cm? SVAR: Vi viser desimaler når avstanden er større enn 1mm.
SPM: Problemstilling med at mor og datter skal ha identisk posisjon.
SPM: Posisjonskvalitet. Ulike kvalietskrav på ulike prosesser.
SVAR: Vi har fått ny stedfestingsmetode der vi eksplisitt kan få presis lik stedfesting på mor og datter når vi ber om det.
SPM: Sjekke ut avstandsberegning – hvis vi bruker avstand til tyngdepukt for linjer og flater så får vi problemer når vi skal koble rekkverksende med rekkverk. SVAR: Vi dobbeltsjekker det, skal være enkelt å bytte ut med avstand til nærmeste punkt på linje.

Videre plan nye Datafangst:

 • Jobber mer detaljert med designskisse, stedfesting, egenskaper m.m.
 • Lager mer detaljert fremdriftsplan
 • Arbeid i tabell
 • Innsending til NVDB.

Demo NVDB rapporter og Datafangst 8. februar 2023

Gamle Datafangst:

Håndtere geometrifeil fra NVDB (medførte crash). Dette er rettet i den forstand at feilen ikke crasher Datafangst.
Datakatalog-justering: «Påkrevd, ikke absolutt» er nå døpt om til «påkrevd».

Nye Datafangst design og arbeidsflyt

Designere har fått mange verdifulle tilbakemeldinger om kronglete tilfeller. Sykdom har hindret brukerintervju, sender nye innkallinger. Arbeidsdeling Helene – Justyna. Lager oppgaver til utviklere (og designere!) i designverktøyet «figma», bedre struktur og flyt.

Utvikling nye Datafangst:

 • Fokus på sammenkobling.
 • Stedfesting og kobling – knapp for objekter som ikke finnes på kontrakt er byttet med «importer» – knapp.
 • Sammenkoble-knapp. Bedre visning av sammenkoblede objekter
 • Flyt «legg til relasjon» i arbeid, søker på objekter i nærheten. Viser avstand til aktuelle objekter.

Kart og databehandling.

 • Søkekomponent, fjernet og ryddet slik at vi nå kun har én søkekomponent. Ryddet i koden (og i GUI)
 • Vise ekstverdi for flerverdiattributter (enum-verdier).
 • Statistikk – eget kartlag.
 • Refaktorering / rydding

Kontraktløs: Kan skjule vegobjekttyper. Resetting av verdier i nedtrekksmeny deaktiveer ikke innsendingsknapp. Datofelt crasher ikke ved ugyldig dato. Lager API for «feature service». Lager API klienter i javascript (typescript) og java.

Demo

Sammenkobling: 1 skiltpunkt og 3 skiltplater importert på kontrakt (i samme punkt). Mer beskrivende navn på objekter kommer etter hvert (p.t. kun tilfeldig generert ID). Sammenkoblingsmodal blir ikke oppfrisket etter sammenkobling, og popup med «sammenkobling vellykket» er p.t. usynlig (dette kommer, vi jobber med løsning der vi bruker SVV designfarger)

Kontraktsløs:

Kan skjule objekttype fra kart. Dyplenke: Aktive og inaktive kartlag lagres til lenken i adressefeltet (som kan bokmerkes eller deles).

Planer videre:

 • Ferdigstille sammenkobling
 • Stedfesting
 • Innsending til NVDB

Nedetid i testmiljø (ATM)

NVDB vert utilgjengeleg frå og med fredag morgon 27 januar 2023.

Dette på grunn av kloning av database frå Produksjon- til ATM Testmiljø og påfølgande gjenoppgygging av data i ATM.

Det er venta å pågå i 36-48 timar. All kommunikasjon med databasen vil vere utilgjengeleg i denne perioden. System elles vil vere oppe, men vil ikkje kunne levere eller ta imot data.

Informasjon om statusen kan følgjast på NVDB Status | Statens vegvesen.